Strona główna
Ochrona danych osobowych PDF Drukuj artykuł

KLAUZULA INFORMACYJNA

Sąd Rejonowy w Olsztynie w celu wypełnienia obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Olsztynie,

ul. Dąbrowszczaków 44, 10-543 Olsztyn reprezentowany przez Prezesa Sądu.

Dane kontaktowe: tel. 89 52 30 280, 89 52 30 283, 89 52 30 284

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych to Agata Janiszewska Skowron, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3. Cel przetwarzania danych przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, podstawy prawne i okres przechowywania danych:

Cel:

Podstawy prawne:

Okres przechowywania danych:

Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości

•   Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.  
(Dz.U.2018 poz. 23 ze zm.);

•   Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018 poz.155 ze zm.);

•   Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, (Dz.U.2017 poz.1904 ze zm.);

•   Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. -Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U.2018 poz. 475 ze zm.);

•   Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018 poz. 217 ze zm.) Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, (Dz.U.2017 poz.1904 ze zm.);

Okres przechowywania danych wynosi do 50 lat licząc od daty zakończenia sprawy, w zależności od kategorii sprawy, która jest ustalana na podstawie przepisów:

•   Ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. (Dz.U.2018 poz. 217 ze zm.);

•   Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach resortu sprawiedliwości (Dz.Urz.MS.1985.8.55);

Wykonywanie zadań z zakresu działalności administracyjnej sądu

•   Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.  (Dz.U.2018  poz. 23 ze zm.);

•   Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018 poz.155 ze zm.);

•   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U.2017 poz.1257 ze zm.);

•   Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. (Dz.U.2018 poz. 217 ze zm.);

Okres przechowywania danych wynosi do 50 lat licząc od daty zakończenia sprawy, w zależności od kategorii sprawy, która jest ustalana na podstawie przepisów: 

•   Ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. (Dz.U.2018 poz. 217 ze zm.);

•   Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach resortu sprawiedliwości (Dz.Urz.MS.1985.8.55);

       

Pozostałe cele       przetwarzania danych

              Sąd Rejonowy w Olsztynie, zgodnie z art. 13 i 14 RODO, informuje indywidualnie osoby, których dane są przetwarzane, o celach przetwarzania danych, podstawach prawnych do przetwarzania danych osobowych, okresie przechowywania danych i przysługujących im prawach.  

   
         

4. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Sąd Rejonowy w Olsztynie przysługują prawa:

Rodzaj prawa

Podstawa prawna i objaśnienie

Wyjątki

Prawo dostępu do treści swoich danych 

Artykuł 15 (RODO)– Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą.  Oznacza to, iż taka osoba może uzyskać informację między innymi o tym czy jej dane są, a jeśli tak to w jakim zakresie, w jakim celu oraz w jaki sposób jej dane są przetwarzane.

 

Prawo do sprostowania treści  danych 

Artykuł 16 (RODO)– Prawo do sprostowania danych. Oznacza to, iż osoba, której dane dotyczą, może żądać poprawienia albo uzupełnienia swoich danych w przypadku gdy są błędne, niekompletne lub uległy zmianie.

 

Prawo do usunięcia danych 

Artykuł 17 (RODO) – Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”). Oznacza to, iż osoba, której dane dotyczą, może w przypadkach określonych w rozporządzeniu, żądać od administratora ich bezzwłocznego usunięcia.

Prawo to nie może mieć zastosowania gdy przetwarzania jest niezbędne  do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Prawo do ograniczenia przetwarzania 

Artykuł 18 (RODO) – Prawo do ograniczenia przetwarzania. Oznacza to, iż osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach ściśle określonych w rozporządzeniu. Po otrzymaniu takiego żądania administrator jest zobowiązany ograniczyć przetwarzanie danych do ich przechowywania.

Jeżeli doszło do ograniczenia przetwarzania, dane osobowe  można przetwarzać, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Prawo do przenoszenia danych 

Artykuł 20 (RODO) – Prawo do przenoszenia danych, oznacza, iż jeżeli zachodzą przesłanki wymienione w rozporządzeniu, osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać od administratora swoje dane osobowe w formie elektronicznej i przesłać je do innego administratora.

Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Prawo wniesienia sprzeciwu 

Artykuł 21 (RODO) – Prawo do sprzeciwu, oznacza osoba której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) (interes publiczny lub prawnie uzasadniony interes administratora). W takim przypadku administrator musi natychmiast zaprzestać przetwarzania danych osobowych.

Prawo nie ma zastosowania, jeżeli administrator wykaże  istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie  

Artykuł 17 lit. B (RODO). Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta w dowolnym momencie może wycofać udzieloną uprzednio administratorowi zgodę na przetwarzanie jej danych.

Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody  przed jej cofnięciem.

5. Jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów prawa, może wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Zakres danych niezbędnych do załatwienia spraw, w których Sąd Rejonowy w Olsztynie, jest organem właściwym, określony jest wprost lub wynika z przepisów prawa. Skutki odmowy podania danych określają przepisy prawa, a w szczególności odmowa podania danych może skutkować odmową wszczęcia postępowania lub załatwienia sprawy.

7. Sąd Rejonowy w Olsztynie nie dokonuje profilowania osób, których dane przetwarza, a także nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, którego skutkiem miałoby być podejmowanie decyzji.

 

Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski o udostepnienie informacji publicznej

Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski

Klauzula informacyjna RODO w procesie udzielania zamówień publicznych

Informacja o monitoringu wizyjnym

 

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie