Strona główna Publikacje orzeczeń wykaz inwentarza - I Ns 247/18
wykaz inwentarza - I Ns 247/18 PDF Drukuj artykuł

Wykaz inwentarza I Ns 247/18

 

OGŁOSZENIE

 

„Na podstawie przepisów art. 6363 § 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 18 września 2018 r. w tutejszym sądzie został złożony przez spadkobiercę Teresę Sadowską wykaz inwentarza po spadkodawczyni Alinie Sadowskiej, zmarłej w dniu 03 lutego 2018 r. w Olsztynie, ostatnio zamieszkałej w Olsztynie, PESEL 91042707549.

 

P O U C Z E N I E:

1) Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni ( art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c. ), osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

2) Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza ( art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

3) Osoby wymienione w punkcie 2. (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należąc do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie