Strona główna Publikacje orzeczeń Ogłoszenie I Ns 358/18
Ogłoszenie I Ns 358/18 PDF Drukuj artykuł

POSTANOWIENIE

Referendarz Sądowy Sądu Rejonowego w Olsztynie I Wydziału Cywilnego

Grzegorz Michalski

po rozpoznaniu w dniu 19 września 2018 r. w Olsztynie

 na posiedzeniu niejawnym,

w sprawie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie

z udziałem Krystyny Smetana - Kraciuk i Mikołaja Smetana

o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Grzegorzu Ryszardzie Smetana 

postanowił

I. sporządzić spis inwentarza spadku po Grzegorzu Ryszardzie Smetana, s. Mikołaja i Krystyny, zmarłym  dnia 4 czerwca 2016 r. w Stawigudzie, ostatnio stale zamieszkałym w Stawigudzie,

II. polecić Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Jackowi Bohdanowiczowi Kancelaria Komornicza w Olsztynie sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego pozostałego po Grzegorzu Ryszardzie Smetana, s. Mikołaja i Krystyny, zmarłym  dnia 4 czerwca 2016 r. w Stawigudzie, ostatnio stale zamieszkałym w Stawigudzie,

III. zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Grzegorzu Ryszardzie Smetana, s. Mikołaja i Krystyny, zmarłym  dnia 4 czerwca 2016 r. w Stawigudzie, ostatnio stale zamieszkałym w Stawigudzie  /PESEL 80020704571/ na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Olsztynie  na okres 30 dni wraz z pouczeniem, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku, zapisobiercami albo będące wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.    

UZASADNIENIE

Wnioskodawca  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie złożył wniosek o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Grzegorzu Ryszardzie Smetana, s. Mikołaja i Krystyny, zmarłym dnia 4 czerwca 2016 r. w Stawigudzie, ostatnio stale zamieszkałym w Stawigudzie. We wniosku ZUS podał, że jest wierzycielem zmarłego dłużnika z tytułu zaległości w składkach na ubezpieczenia społeczne. Nadto wnioskodawca wskazał, że w dniu 17 maja 2017 r. w sprawie sygn. akt X Ns 1414/16 Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny wydał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po Grzegorzu Ryszardzie Smetana, w którym stwierdził, że spadek z dobrodziejstwem inwentarza nabyli rodzice spadkodawcy Krystyna Smetana - Kraciuk i Mikołaj Smetana w częściach równych po ½.   

Zgodnie z art. 637 § 1 k.p.c. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy lub właściwego urzędu skarbowego sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. Stosownie do treści przepisu art. 5091 § 3 k.p.c., czynności w sprawach z zakresu prawa spadkowego może wykonywać referendarz sądowy, z wyłączeniem prowadzenia rozprawy, zabezpieczenia spadku oraz przesłuchania świadków testamentu ustnego.

Z dokumentów załączonych do wniosku wynika, że spadkodawca zalegał z zapłatą składek na kwotę 1797,85 zł /k. 4/, a zatem ZUS pozostaje wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. 

Z przepisów art. 637 k.p.c. i 6371 k.p.c. wynika, że spis inwentarza sporządza komornik. W związku z powyższym referendarz sądowy polecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Jackowi Bohdanowiczowi sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego. Ponadto mając na uwadze treść przepisu art. 637 § 3 k.p.c. zarządzono ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza zawierającego dane wskazane w przepisie art. 6381 § 1, 2 i 4 k.p.c.

Z powyższych racji i na podstawie przepisów art. 6371 § 1 i 2 k.p.c.   w zw. z art. 5091 § 3 k.p.c. orzeczono jak w sentencji.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie