I Ns 391/18 PDF Drukuj artykuł

I Ns 391/18

OGŁOSZENIE - ZŁOŻENIE DO DEPOZYTU SĄDOWEGO

 

      Sąd Rejonowy w Olsztynie, I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 6 listopada 2017 r. wydanym w sprawie I Ns 391/18, zezwolił wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7.883 (siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) złote tytułem odszkodowania za utratę prawa własności udziału w wysokości ½ części w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 0001 Działdowo jako działka nr 1806/1 o powierzchni 0,0380 ha (KW EL1D/00007811/9), przejętej przez wnioskodawcę na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr 20/17 z dnia 26 września 2017 r., znak IGR.II.7570.100.2017.KT o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo – Mławka dla części pod nazwą Budowa ciągu pieszo – rowerowego oraz zatok autobusowych na odcinku Działdowo – Kisiny”, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta może być wypłacona spadkobiercom Anny Lichockiej po wykazaniu przez nich uprawnienia do otrzymania ww. należności. Wzywa się spadkobierców Anny Lichockeij do odbioru kwoty pieniężnej złożonej do depozytu.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie