Strona główna Publikacje orzeczeń I Ns 201/18- spis inwentarza
I Ns 201/18- spis inwentarza PDF Drukuj artykuł

sygn. akt I Ns 201/18 - SPIS INWENTARZA

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie przepisów art. 6363 § 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 26 marca 2018 r. w tutejszym sądzie został złożony przez spadkobierców Marzenę Grodzką i Wiktorię Grodzką wykaz inwentarza po spadkodawcy Wojciechu Grodzkim, zmarłym dnia 11 lipca 2017 r., PESEL 73041415317, ostatnio zamieszkałym w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 70/7

P O U C Z E N I E:

1) Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni ( art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c. ), osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 2) Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza ( art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

3. Osoby wymienione w punkcie 2. (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należąc do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie