Strona główna Publikacje orzeczeń I Ns 584/18 - Postanowienie o spisie inwentarza
I Ns 584/18 - Postanowienie o spisie inwentarza PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt: I Ns 584/18

POSTANOWIENIE 

13 grudnia 2018 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie, I Wydział Cywilny,

w składzie:

         Przewodniczący: SSR Paweł Juszczyszyn,

po rozpoznaniu 13 grudnia 2018 r. w Olsztynie,

na posiedzeniu niejawnym,

sprawy z wniosku małoletniego Kamila Korzeniewskiego reprezentowanego przez opiekuna prawnego Jadwigę Rogowską, 

o sporządzenie spisu inwentarza,

postanawia:

polecić Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Michałowi Krokowskiemu sporządzenie spisu inwentarza po Annie Leszczyńskiej, zmarłej 8 maja 2016 r. w Olsztynie, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Olsztynie.

                                                                  SSR Paweł Juszczyszyn

UZASADNIENIE

 

Przedstawiciel wnioskodawcy wniósł o sporządzenie spisu inwentarza.

Sąd Rejonowy w Olsztynie postanowieniem z 19 września 2017 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 291/17, stwierdził, że spadek po Annie Leszczyńskiej, zmarłej 8 maja 2016 r. w Olsztynie, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Olsztynie, na podstawie ustawy nabył syn spadkodawczyni – małoletni Kamil Korzeniewski, będący w niniejszej sprawie wnioskodawcą. Zgodnie z art. 1015 § 2 kc spadek po Annie Leszczyńskiej został nabyty przez wnioskodawcę z dobrodziejstwem inwentarza.

Zgodnie z art. 637 § 1 k.p.c., na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

W tym stanie rzeczy należało orzec jak w sentencji postanowienia.

                                                                  SSR Paweł Juszczyszyn


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie