Strona główna Publikacje orzeczeń I Ns 637/18 - ogłoszenie - postanowienie
I Ns 637/18 - ogłoszenie - postanowienie PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt: I Ns 637/18

POSTANOWIENIE

Dnia 20 marca 2019 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny

w składzie:

         Przewodniczący: SSR  Justyna Smolińska

po rozpoznaniu 20 marca 2019 r. w Olsztynie,

na posiedzeniu niejawnym,

sprawy z  wniosku Haliny Wojdy,

z udziałem Barbary Wojdy,

o stwierdzenie nabycia spadku po Witoldzie Stefanie Wojda,

w przedmiocie zawiadomienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Konrada Ślusarczyka o podjęciu czynności zmierzających do spisu inwentarza

 

postanawia

nakazać Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Konradowi Ślusarczykowi, sporządzenie spisu inwentarza spadku po Witoldzie Stefanie Wojda zmarłym w dniu 3 sierpnia 2018 r. w Olsztynie, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Olsztynie.

/-/ SSR Justyna Smolińska  

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 19 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie stwierdził, że spadkobiercy  Halina Wojda i Barbara Wojda nabyły spadek z ustawy z dobrodziejstwem inwentarza po spadkodawcy Witoldzie Stefanie Wojda.

Zgodnie z treścią art. Art. 637 k.p.c. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. W myśl, zaś art.6371 k.p.c. § 1 wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może być także zgłoszony bezpośrednio komornikowi, który byłby właściwy do wykonania postanowienia sądu spadku o sporządzeniu spisu inwentarza. Stosownie do § 2 Komornik przystępuje niezwłocznie do sporządzenia spisu inwentarza i zawiadamia o tym sąd spadku, który wydaje postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza. Jeżeli sąd oddali albo odrzuci wniosek, o którym mowa w § 1, albo umorzy postępowanie, spis sporządzony przez komornika rodzi takie same skutki jak złożenie wykazu inwentarza.

W realiach niniejszej sprawy niewątpliwie wnioskodawca, który złożył wniosek do Komornika Sądowego Konrada Ślusarczyka jest legitymowany do złożenia wniosku o dokonanie spisu inwentarza.

Zatem na podstawie powołanych przepisów Sąd wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza w celu ustalenia składu i wartości spadku po spadkodawcy. Do spisu komornik zobowiązany jest wciągnąć majątek, jak i długi spadkodawcy z zaznaczeniem wartości każdego przedmiotu oraz wysokości długu.

/-/ SSR Justyna Smolińska


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie