Strona główna Informacje Opłaty sądowe
Opłaty sądowe PDF Drukuj artykuł

 

OPŁATY  SĄDOWE  W  POSTĘPOWANIU  WIECZYSTOKSIĘGOWYM

OPŁATY  SĄDOWE  W  SPRAWACH  CYWILNYCH

OPŁATY  SĄDOWE  W  SPRAWACH  KARNYCH

OPŁATY  SĄDOWE  W  SPRAWACH  RODZINNYCH I NIELETNICH

OPŁATY  SĄDOWE  W  SPRAWACH  O WYKROCZENIA POWSZECHNE

OPŁATY  SĄDOWE  Z  ZAKRESU DZIAŁANIA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

OPŁATY SĄDOWE Z ZAKRESU PRAWA PRACY

OPŁĄTY SĄDOWE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

OPŁATY SĄDOWE Z ZAKRESU DZIAŁANIA WYDZIAŁU GOSPODARCZEGO

 

 

OPŁATY  SĄDOWE   W POSTĘPOWANIU WIECZYSTOKSIĘGOWYM

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych   w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398)
 2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)

 

Opłacie podlegają:

 • Wniosek o założenie księgi wieczystej
 • wniosek o wpis i wykreślenie w księdze wieczystej
 • apelacja
 • zażalenie
 • skarga na orzeczenie referendarza

Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu w/w pisma podlegającego opłacie.

Opłaty w postępowaniu wieczystoksięgowym są stałe.

Opłatę od wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej pobiera się od osoby, która wystąpiła z takim wnioskiem, także wówczas, gdy na jego podstawie mają być ujawnione prawa osób, które nie są wnioskodawcami.

W postępowaniu wieczystoksięgowym wniosek podlegający opłacie stałej, który nie został należycie opłacony, przewodniczący zwraca bez wezwania o uiszczenie tej opłaty. W terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie tego wniosku wnioskodawca może uiścić brakującą opłatę. Jeżeli opłata została wniesiona we właściwej wysokości, pismo wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT  :

 1. wniosek o wpis własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego - 200 złotych, chyba że przepis szczególny przewiduje inną opłatę,
 2. wniosek o wpis udziału we własności, udziału w użytkowaniu wieczystym, udziału w ograniczonym prawie rzeczowym - część opłaty w wysokości 200 złotych proporcjonalna do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych,
 3. wniosek o wpis własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu, działu spadku, zniesienia współwłasności - 150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach,
 4. wniosek o wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami - 150 złotych,
 5. wniosek o wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha - 150 złotych,
 6. wniosek o wpis praw osobistych i roszczeń - 150 złotych,
 7. wniosek o wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych - 150 złotych,
 8. wniosek o założenie księgi wieczystej - 60 złotych,
 9. wniosek o połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości- 60 złotych,

10. wniosek o odłączenie nieruchomości lub jej części - 60 złotych,

11. wniosek o sprostowanie działu I- O  - 60 złotych,

12. wniosek o wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym - 60 złotych,

13. wnioski o dokonanie innych wpisów niż wymienione   w punktach 1-12 - 60 złotych,

Opłatę stałą w wysokości 60 złotych wymienioną wyżej  w punktach 8, 9, 10 pobiera się niezależnie od opłaty za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Opłatę stałą wymienioną w punktach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego prawa, choćby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej.

Od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę , choćby wniosek ten obejmował więcej niż jedna księgę wieczystą.

Od wniosku o wykreślenie pobiera się połowę opłaty pobranej od wniosku o wpis.

Od apelacji pobiera się opłatę w wysokości opłaty od wniosku o wpis lub wykreślenie.

Od zażalenia pobiera się piątą część opłaty, chyba że przepis szczególny przewiduje inną opłatę.

Od skargi na orzeczenie referendarza pobiera się opłatę w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100 złotych.

POWRÓT

 

OPŁATY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH

 

Opłata stosunkowa - w sprawach o prawa majątkowe: 5% wartości przedmiotu sporulub zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30,00 zł i nie więcej niż 100.000 zł

Opłata podstawowa - 30 zł i stanowi minimalną opłatę, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

OPŁATA ZA SPRAWĘ O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU - 50 ZŁ
(
po jednej osobie zmarłej)

PODZIAŁ MAJĄTKU - 1.000 ZŁ
zgodny wniosek - 300 zł

ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI - 1.000 zł
zgodny wniosek - 300 zł

SŁUŻEBNOŚĆ DROGI KONIECZNEJ - 200 ZŁ

DZIAŁ SPDAKU - 500 ZŁ
zgodny wniosek - 300 zł

DZIAŁ SPADKU POŁĄCZONY ZE ZNIESIENIM WSPÓŁWŁASNOŚCI - 1000 ZŁ zgodny wniosek - 600 zł

ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI - 2000 ZŁ

KLAUZULA WYKONALNOŚCI tyt. egzekucyjny inny niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa albo nakaz zapłaty, przeciwko małżonkowi i na rzecz następcy - 50 zł

SKARGA NA CZYNNOŚĆ KOMORNIKA - 100 ZŁ

DEPOZYT (złożenie i wydanie) - 100 zł

POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE - opłata stała:

W sprawach wynikających z umowy zawartej pomiędzy stronami, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10.000 zł oraz w sprawach z umowy najmu bez względu na wartość przedmiotu sporu pobiera się opłatę stałą w wysokości:

 • do 2.000 zł - 30 zł
 • ponad 2.000 zł - 5.000 zł - 100 zł
 • ponad 5.000 zł - 7.500 zł - 250 zł
 • ponad 7.500 zł - 300 zł

OPŁATA 200 ZŁ od wniosku o:

 • ustanowienie drogi koniecznej;
 • rozgraniczenie nieruchomości;
 • stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie.


OPŁATA 100 ZŁ
od wniosku o:

 • ustanowienie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej;
 • ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania;
 • rozstrzygnięcie co do dokonywania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej.


OPŁATA 200 ZŁ
od pozwu w sprawie o:

 • naruszenie posiadania;
 • uchylenie uchwały organu spółdzielni;
 • uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej;
 • przyjęciu w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej;
 • o opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu;
 • ustalenie wstąpienia w stosunek najmu.

SPRAWY NIEPROCESOWE - opłata stała - 40 zł od:

 • wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;
 • apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu;
 • wniosku o przeprowadzenie postępowania pojednawczego;
 • wniosku o zabezpieczenie dowodu.


ZAŻALENIE - 40 ZŁ
na postanowienie w przedmiocie:

 • oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, ławnika, biegłego lub tłumacza;
 • skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny;
 • przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia;
 • wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez biegłego, tłumacza i kuratora;
 • należności świadka.
 

 

 
OPŁATY SĄDOWE  W  SPRAWACH  KARNYCH W SĄDZIE REJONOWYM

 

W sprawach karnych uiszcza się opłaty od następujących wniosków i próśb:

za wniesienie sprawy z oskarżenia prywatnego

300 zł

od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności

80 zł

od wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego

45 zł

od wniosku o zatarcie skazania

45 zł

od ponownej prośby o ułaskawienie

45 zł

od ponownego wniosku o odroczenie ściągnięcia grzywny lub o rozłożenie grzywny na raty - 2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż

25 zł

za zaświadczenia i dokumenty wydawane na wniosek na podstawie akt, pobiera się od wnioskodawcy opłatę kancelaryjną w wysokości

6 zł za każdą stronę

za uwierzytelnione kserokopie  akt sprawy

6 zł za stronę

za kserokopie nieuwierzytelnione

1 zł za stronę

 

 

 

OPŁATU SĄDOWE W SPRAWACH RODZINNYCH:

Opłata stała w kwocie 40 zł od wniosku o wszczęcie postępowania procesowego, np.:
- o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd;
- o wyrażenie zgody na złożenie dokumentów o wydanie paszportu lub dowodu dla małoletniego;
- o ustalenie kontaktów z małoletnim

Opłata stała w kwocie 100 zł od wniosku o:
- zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego;
- zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego;

Opłata stała w kwocie 200 zł pobiera się od pozwu w sprawie o :
- ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa;
- unieważnienie małżeństwa;
- rozwiązanie przysposobienia;
- zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa;
- unieważnienie uznania dziecka;
- ustanowienie rozdzielności majątkowej małżonków

 

 

OPŁATY SĄDOWE W SPRAWACH O WYKROCZENIA POWSZECHNE:

 

USTAWA

z dnia 23 czerwca 1973 r.

o opłatach w sprawach karnych

Art. 15. 1. W sprawach karnych uiszcza się opłaty od następujących wniosków i próśb:

1. od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności - 80 zł,

4. od ponownego wniosku o odroczenie ściągnięcia grzywny lub o rozłożenie grzywny na raty - 2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł,

5. od wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego - 45 zł,

7. od wniosku o zatarcie skazania - 45 zł

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia  2 czerwca 2003r.
W sprawie wysokości opłaty z wydanie kserokopii dokumentów
oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy
(Dz.U.Nr 107, poz.1006)

§1 Za wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy pobiera się opłatę w wysokości 1zł za jedną stronicę kserokopii.

§2 Za wydanie uwierzytelnionego odpisu z akt sprawy pobiera się opłatę w wysokości 6zł za każdą stronicę


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 10 października 2001r.
W sprawie wysokości zryczałtowanych wydatków postępowania
oraz wysokości opłaty za wniesienie wniosku o wznowienie postępowania w sprawach o wykroczenia

Na podstawie art. 118§4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r.- Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia zarządza się co następuje:

§1 Wysokość zryczałtowanych wydatków postępowania w sprawach o wykroczenia przed sadem pierwszej instancji wynosi od jednego obwinionego lub oskarżyciela posiłkowego, za postępowanie:

 • 1) zwyczajne lub przyspieszone - 100zł, a jeżeli zostało zakończone skazaniem bez przeprowadzenia rozprawy - 50zł,
 • 2) nakazowe - 50zł

§2 Niezależnie od zryczałtowanych wydatków postępowania określonych w §1ryczałt za badanie:

 • 1) chemiczne krwi lub moczu wynosi 60zł,
 • 2) zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu urządzeniem elektronicznym wynosi 20zł.

§3 Wysokość zryczałtowanych wydatków w sprawach o wykroczenia za postępowanie przed sądem drugiej instancji wynosi 50zł od jednego obwinionego lub oskarżyciela posiłkowego.

§4 Opłata od wniosku o wznowienie postępowania w sprawach o wykroczenia wynosi 100zł.

 
 
 
 
 
 
 
 
OPŁATY  SĄDOWE  Z  ZAKRESU DZIAŁANIA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 

Składając wniosek, wnioskodawca bez wezwania uiszcza opłatę sądową (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych - Dz.U.96.154.753 z późn. zm.),

Jeżeli wpis podlega ogłoszeniu – również opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgodnie z rozporządzeniem (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia - Dz.U.96.45.204),

na konto: 12 1010 0055 3023 0040 4500 0008.

Dowody opłat należy obowiązkowo dołączyć do wniosku. Brak tych opłat powoduje zwrot wniosku.

Rejestr jest jawny, co oznacza, że każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze za pośrednictwem Centralnej Informacji. Ponadto każdy może otrzymać poświadczone odpisy, wyciągi i zaświadczenia o danych zawartych w Rejestrze oraz każdy ma prawo przeglądania akt rejestrowych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców w czytelni.

Odpisy z rejestru wydawane są w pok. nr 6.

Odpis pełny - obejmujący wszystkie wpisy - 60,00 zł

Odpis aktualny – stan aktualny w danej chwili – 30,00 zł
(odpisy aktualne dostepne są równiez na stronie www.ms.gov.pl)

W przypadku zgłoszenia pisemnego, wnioski są przekazywane do centrali Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, stosownie do przepisów rozporządzenia (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji oraz wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego - Dz.U.00.117.1240). 

UWAGA

Uiszczając opłatę na rachunek Sądu, należy dodatkowo wskazać sygnaturę akt sprawy i kogo dana sprawa dotyczy. W przypadku braku sygnatury, należy wskazać oznaczenie wydziału , którego  dana sprawa dotyczy.

 

OPŁATA SKARBOWA ZA ZŁOŻENIE PEŁNOMOCNICTWA

(na rachunek bankowy URZĘDU MIEJSKIEGO)

Opłata skarbowa do dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa lub prokury, złożenie jego odpisu, wpisu lub kopii wynosi 17 zł PLN. Opłacie w tej samej wysokości podlegają również dalsze pełnomocnictwa, czyli tzw. substytucje.

Opłata skarbowa powinna być uiszczona gotówką w kasie organu podatkowego lub przelewem na rachunek organu właściwego ze względu na miejsce złożenia tego dokumentu.

 

Sprawy z zakresu działania Krajowego Rejestru Sądowego

Rodzaj wniosku

Wysokość opłaty

zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

500 zł

zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej

250 zł

jeżeli w/w wniosek dotyczy jednocześnie wpisu do rejestru przedsiębiorców

500 zł

wpisanie dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym

300 zł

wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców lub z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej połączone z wykreśleniem z Krajowego Rejestru Sądowego

300 zł

dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców

250 zł

dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego tylko w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, niewpisanego do rejestru przedsiębiorców

150 zł

wykreślenie z rejestru przedsiębiorców - bez wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego

150 zł

wykreślenie z rejestru dłużników niewypłacalnych

150 zł

w wypadku jednoczesnego wniesienia przez tego samego wnioskodawcę, na kilku formularzach, kilku wniosków o wpis lub o dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym - pobiera się tylko jedną opłatę,
z tym że jeżeli przepis przewiduje dla danego rodzaju spraw opłaty w różnych wysokościach - pobiera się opłatę wyższą

skarga na orzeczenie referendarza sądowego, chociażby dotyczyło kilku wpisów w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej

100 zł

innych wniosków niż wyżej wymienione, jeżeli należą do właściwości sądu dokonującego wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym

300 zł

przyjęcie dokumentów, o których Sąd czyni wzmiankę w rejestrze, oraz dokumentów zawierających dane niepodlegające według przepisów ustawy wpisowi do określonego działu Krajowego Rejestru Sądowego

40 zł

uwierzytelnienie odpisu statutu w postępowaniu rejestrowym

40 zł

 

- opłata od wniosku (KRS-Z30) o zmianę wpisu w KRS - sprawozdania finansowe i inne dokumenty 40zł + 100zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym)

- nie mają obowiązku uiszczania opłat sądowych organizacje pożytku publicznego działające na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spraw dotyczących prowadzonej przez te organizacje działalności gospodarczej, a także organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.2)) w sprawach dotyczących realizacji zleconego zadania publicznego na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art.104.1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)

- w mysl przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach, postępowanie o wpis do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, podmiotów działających na jej podstawie, jest wolne od kosztów sądowych (art.17 ust.4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach Dz.U. nr 79 z 2001r., poz. 855 ze zm.)

Opłata za obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

- Wpis stały 100zł

na konto:

NBP O/OLSZTYN 12 1010 0055 3023 0040 4500 0008

 
 
 
 
 
 
OPŁATY SĄDOWE Z ZAKRESU PRAWA PRACY
 
 

W sprawach z powództwa pracownika:

1/ w których  wartość przedmiotu sporu nie przewyższa 50.000 zł – nie pobiera się opłaty od pozwu.

W tych sprawach pobiera się opłatę w kwocie 30 zł wyłącznie od apelacji, zażalenia , skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia zarówno od powoda ( pracownika ) jak i pracodawcy ( pozwanego )

Pracownik nie uiszcza opłaty kancelaryjnej za odpisy i kserokopie z akt sprawy. Opłaty powyższe ponosi pracodawca .

 

2/ w których wartość przedmiotu sporu przewyższa 50.000 zł  - uiszcza się  opłatę stosunkową  ( 5% od wartości przedmiotu sporu) od każdego pisma podlegającego opłacie stosunkowej ( zarówno od pracownika ( powód ) jak i pracodawcy ( pozwany ) )

Pracownik i pracodawca uiszczają opłaty kancelaryjne .

 

Pracownik i pracodawca uiszczają opłatę podstawową od pism podlegających opłacie,  tj. apelacji, zażalenia , skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia także w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy wytoczonej z powództwa inspektora pracy.

 

W sprawach z powództwa pracodawcy:

- obie strony ponoszą opłaty na zasadach ogólnych bez względu na wartość przedmiotu sporu , (tj. uiszczają opłaty stałe lub stosunkowe);

Jednakże , jeśli wartość ta nie przekracza 50.000 zł – obie strony uiszczają opłatę w kwocie 30 zł od apelacji, zażalenia , skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Obie strony , bez względu na wartość przedmiotu roszczenia ,  uiszczają opłaty kancelaryjne.

 

Opłaty kancelaryjne :

- 6 zł za stronę odpisu z akt sprawy;

- 1 zł za stronę kserokopii z akt sprawy.

POWRÓT

 

OPŁATY W SPRAWACH Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 

Pobiera się opłatę podstawową 30 zł wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia bez względu na wartość przedmiotu sporu

 
 

OPŁATY SĄDOWE Z ZAKRESU DZIAŁANIA WYDZIAŁU GOSPODARCZEGO

 

Opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych.

Całą opłatępobiera się od pozwu i pozwu wzajemnego oraz wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Przepisy ustawy przewidujące pobranie opłaty od pozwu lub wniosku wszczynającego postępowanie w sprawie stosuje się również do opłaty od apelacji, skargi kasacyjnej, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, interwencji głównej, skargi o wznowienie postępowania, skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Połowę opłaty pobiera się od sprzeciwu od wyroku zaocznego i od wniosku o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty.

Czwartą część opłaty pobiera się od pozwu w postępowaniu nakazowym.

Piątą część opłaty pobiera się od:

 • interwencji ubocznej,
 • zażalenia, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Trzy czwarte części opłaty pobiera się od pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym.

 

Opłatę stałą od pozwu w sprawie:

 • o naruszenie posiadania - w kwocie 200 zł,
 • o opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu - w kwocie 200 zł,
 • rozpoznawanej w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń - w kwocie 100 zł,
 • o rozwiązanie spółki - w kwocie 2 000 zł,
 • podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się od pozwu opłatę stałą, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy: 
  do 2 000 złotych - 30 złotych,
  ponad 2 000 złotych do 5 000 złotych - 100 złotych,
  ponad 5 000 złotych do 7 500 złotych - 250 złotych,
  ponad 7 500 złotych - 300 złotych,

 

Opłatę stałą od wniosku w sprawie:

 • o przeprowadzenie postępowania pojednawczego - w kwocie 40 zł,
 • o zabezpieczenie dowodu w kwocie 40 zł,
 • o uznanie lub stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego lub ugody zawartej przed tym sądem - w kwocie 300 zł,
 • o uznanie lub stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu polubownego lub ugody zawartej przed tym sądem - w kwocie 300 zł,
 • o umorzenie utraconego dokumentu - w kwocie 200 zł,
 • o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego - w kwocie 100 zł,
 • o wydanie z depozytu przedmiotu świadczenia - w kwocie 100 zł,
 • o udzielenie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie - w kwocie 40 zł,
 • o zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego - w kwocie 40 zł,
 • o udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie- w kwocie 100 zł,
 • o zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia majątkowego- w kwocie 100 zł,
 • o ponowne wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego -w kwocie 40 zł,
 • o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa, nakaz zapłaty albo ugoda zawarta przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji- w kwocie 50 zł,
 • o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika- w kwocie 50 zł,
 • o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz osoby innej niż wskazana w tytule egzekucyjnym, na którą przeszły uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu- w kwocie 50 zł,
 • o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki- w kwocie 50 zł,
 • o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie umowy o mediację- w kwocie 50 zł, o
 • wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego- w kwocie 50 zł,
 • o uchylenie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego- w kwocie 50 zł,
 • o wydanie zaświadczenia o utracie lub ograniczeniu wykonalności tytułu egzekucyjnego opatrzonego zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego- w kwocie 50 zł,

 

Wysokość opłat w postępowaniu upadłościowym, układowym i naprawczym

Rodzaj pisma wszczynającego postępowanie

lub środka odwoławczego

Wysokość opłaty

wniosek o ogłoszenie upadłości (z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej)

1.000 zł

wniosek zarządcy zagranicznego w przedmiocie uznania zagranicznego postępowania upadłościowego

1.000 zł

wniosek o ogłoszenie upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

200 zł

oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego

200 zł

wniosek o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego

200 zł

zażalenia na postanowienia wydane w postępowaniu upadłościowym i naprawczym

200 zł

sprzeciwu co do uznania lub odmowy uznania zgłoszonych wierzytelności

200 zł

zarzuty przeciwko układowi i przeciwko planowi podziału

100 zł

wniosek o uchylenie lub zmianę układu

100 zł

wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia o uznaniu zagranicznego postępowania upadłościowego

100 zł

wniosek w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

100 zł

apelacja od postanowienia o orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej lub o oddaleniu wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

100 zł

zażalenie na zarządzenie o zwrocie zgłoszenia wierzytelności

30 zł

pozew o wyłączenie z masy upadłości i apelacja od wyroku w tym przedmiocie

5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł

 

 

 

Przepisy szczególne dotyczące udostępniania akt upadłościowych

Zgodnie z art. 228 prawa upadłościowego i naprawczego  akta sądowe postępowań upadłościowych (wyłącznie po ogłoszeniu upadłości) są dostępne w sekretariacie sądu dla uczestników postępowania oraz dla każdego, kto potrzebę ich przejrzenia dostatecznie usprawiedliwi. Osoby te mogą sporządzać i otrzymywać z akt odpisy i wyciągi.

Zgodnie z art. 266 prawa upadłościowego i naprawczego   wierzyciel może żądać zwrotu dokumentów złożonych w celu udowodnienia wierzytelności. Na zarządzenie sędziego-komisarza sekretarz sądowy wydaje dokumenty z zaznaczeniem na nich, w jakiej sumie wierzytelność została uznana.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie