Strona główna Informacje Opłaty sądowe
Opłaty sądowe PDF Drukuj artykuł

 

OPŁATY  SĄDOWE  W  POSTĘPOWANIU  WIECZYSTOKSIĘGOWYM

OPŁATY  SĄDOWE  W  SPRAWACH  CYWILNYCH

OPŁATY  SĄDOWE  W  SPRAWACH  KARNYCH

OPŁATY  SĄDOWE  W  SPRAWACH  RODZINNYCH I NIELETNICH

OPŁATY  SĄDOWE  W  SPRAWACH  O WYKROCZENIA POWSZECHNE

OPŁATY  SĄDOWE  Z  ZAKRESU DZIAŁANIA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

OPŁATY SĄDOWE Z ZAKRESU PRAWA PRACY

OPŁĄTY SĄDOWE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

OPŁATY SĄDOWE Z ZAKRESU DZIAŁANIA WYDZIAŁU GOSPODARCZEGO

 

 

OPŁATY  SĄDOWE   W POSTĘPOWANIU WIECZYSTOKSIĘGOWYM

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych   w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398)
 2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)

 

Opłacie podlegają:

 • Wniosek o założenie księgi wieczystej
 • wniosek o wpis i wykreślenie w księdze wieczystej
 • apelacja
 • zażalenie
 • skarga na orzeczenie referendarza

Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu w/w pisma podlegającego opłacie.

Opłaty w postępowaniu wieczystoksięgowym są stałe.

Opłatę od wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej pobiera się od osoby, która wystąpiła z takim wnioskiem, także wówczas, gdy na jego podstawie mają być ujawnione prawa osób, które nie są wnioskodawcami.

W postępowaniu wieczystoksięgowym wniosek podlegający opłacie stałej, który nie został należycie opłacony, przewodniczący zwraca bez wezwania o uiszczenie tej opłaty. W terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie tego wniosku wnioskodawca może uiścić brakującą opłatę. Jeżeli opłata została wniesiona we właściwej wysokości, pismo wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT  :

 1. wniosek o wpis własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego - 200 złotych, chyba że przepis szczególny przewiduje inną opłatę,
 2. wniosek o wpis udziału we własności, udziału w użytkowaniu wieczystym, udziału w ograniczonym prawie rzeczowym - część opłaty w wysokości 200 złotych proporcjonalna do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych,
 3. wniosek o wpis własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu, działu spadku, zniesienia współwłasności - 150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach,
 4. wniosek o wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami - 150 złotych,
 5. wniosek o wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha - 150 złotych,
 6. wniosek o wpis praw osobistych i roszczeń - 150 złotych,
 7. wniosek o wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych - 150 złotych,
 8. wniosek o założenie księgi wieczystej - 60 złotych,
 9. wniosek o połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości- 60 złotych,

10. wniosek o odłączenie nieruchomości lub jej części - 60 złotych,

11. wniosek o sprostowanie działu I- O  - 60 złotych,

12. wniosek o wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym - 60 złotych,

13. wnioski o dokonanie innych wpisów niż wymienione   w punktach 1-12 - 60 złotych,

Opłatę stałą w wysokości 60 złotych wymienioną wyżej  w punktach 8, 9, 10 pobiera się niezależnie od opłaty za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Opłatę stałą wymienioną w punktach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego prawa, choćby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej.

Od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę , choćby wniosek ten obejmował więcej niż jedna księgę wieczystą.

Od wniosku o wykreślenie pobiera się połowę opłaty pobranej od wniosku o wpis.

Od apelacji pobiera się opłatę w wysokości opłaty od wniosku o wpis lub wykreślenie.

Od zażalenia pobiera się piątą część opłaty, chyba że przepis szczególny przewiduje inną opłatę.

Od skargi na orzeczenie referendarza pobiera się opłatę w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100 złotych.

POWRÓT

 

OPŁATY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH

Pozew w sprawach o prawa niemajątkowe oraz  we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe w wysokości jednakowej niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia podlega opłacie stałej, która  nie może być niższa buz 30 zł i wyższa niż 5000 zł

Pozew w sprawach o prawa majątkowe  podlega opłacie  stosunkowej  i wynosi  5% wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł

Pozew w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych, o których mowa w art.5 ust.1 i2 ustawy z dnia 29sierpnia 1997r. –Prawo bankowe (Dz.U. zd 2017 r. poz. 1876, 2361 i 2491), podlega opłacie stosunkowej pobieranej od konsumenta albo osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo rodzinne wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 1000 zł.

Pozew w sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym podlega opłacie stosunkowej i  wynosi 2% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 zł.

Pozew w postępowaniu uproszczonym tj. o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20.000 zł, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności rzeczy sprzedanej konsumentowi z umową, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty; oraz o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu pobiera się opłatę stałą od pozwu, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy, a od apelacji, przy wartości przedmiotu zaskarżenia w wysokości:

 • do 2.000 zł - 30 zł
 • ponad 2.000 zł - 5.000 zł - 100 zł
 • ponad 5.000 zł - 7.500 zł - 250 zł
 • ponad 7.500 zł - 300 zł

Opłata 100 zł od pozwu w sprawie o rozpoznawanej w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń

 Opłata 200 zł od pozwu w sprawie o:

 • naruszenie posiadania;
 • uchylenie uchwały organu spółdzielni;
 • stwierdzenie nieważności uchwały organu spółdzielni
 • ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółdzielni
 • uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej;
 • przyjęciu w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej;
 • o opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu;
 • ustalenie wstąpienia w stosunek najmu.

Opłata 500 zł od pozwu w sprawie o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę walnego zgromadzenia spółdzielni o podziale

Opłaty w częściach ułamkowych, lecz nie mniej niż 30 zł :

 1. Sprzeciw od wyroku zaocznego -1/2 opłaty od pozwu
 2. Pozew w postępowaniu nakazowym i pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym -1/4 opłaty od pozwu
 3. Interwencja uboczna; zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej - 1/5 opłaty od pozwu
 4. Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty - 1/2 opłaty od pozwu
 5. Zarzuty od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym -3/4 opłaty od pozwu

Opłatę od skargi na orzeczenie referendarza pobiera się w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100 złotych.

Opłata stała w kwocie 40 zł od zażalenia na postanowienie w przedmiocie:

1) oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, ławnika, biegłego lub tłumacza;

2) skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny;

3) przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia;

4) wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez biegłego, tłumacza i kuratora;

5) należności świadka.

Opłata stała w kwocie 100 zł od zażalenia na odmowe dokonania czynności notarialnej 

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT W POSTĘPOWANIU NIEPROCESOWYM

 • stwierdzenie nabycia spadku -50 zł oraz opłata 5 zł pobierana przez sąd za wpis do notarialnego Rejestru Spadkowego (po każdej osobie zmarłej)
 • apelacja, skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku -100 zł
 • zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu – 100 zł
 • wniosek  o wydanie właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu- 100 zł
 • dział spadku- 500 zł jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt działu -300 zł
 • dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności- 1000 zł jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt działu i zniesienia  -600 zł
 • podział majątku wspólnego -1000 zł, jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału -300 zł
 • umorzenie utraconego dokumentu- 200zł
 • o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego -100 zł
 • wydanie z depozytu przedmiotu świadczenia -  100 zł
 • wniosku o przeprowadzenie postępowania pojednawczego w sprawach o prawa majątkowe, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 000 zł- 40 zł, gdy przekracza 10 000 zł – 300 zł
 • wydanie europejskiego poświadczenia spadkowego -300 zł
 • od 25.11.2018r odwołanie zarządcy sukcesyjnego lub przedłużenie okresu zarządu sukcesyjnego - 300 zł
 • zabezpieczenie spadku -50 zł
 • sporządzenie spisu inwentarza -50 zł
 • odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku -50 zł
 • ustanowienie drogi koniecznej - 200 zł
 • rozgraniczenie nieruchomości - 200 zł
 • stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie - 200 zł
 • ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej -100 zł
 • ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania – 100 zł
 • rozstrzygnięcie co do  dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej -100 zł
 • stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie – 2000 zł
 • zniesienie współwłasności 1000 zł jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt zniesienia 300 zł
 • wniosku o zabezpieczenie dowodu - 40 zł

WYSOKOŚĆ OPŁAT W POSTĘPOWANIU ZABEZPIECZAJĄCYM

Opłatę stałą w kwocie 40 złotych pobiera się od wniosku o:

 1. udzielenie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego, chyba że wniosek został  zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie;
 2. zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego.

Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera sąd od wniosku o:

 1. udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego, w tym wydanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym, chyba że wniosek  został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie;
 2. zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia majątkowego lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM

 W NAWIASIE PODANO WYSOKOŚĆ OPŁATY OBOWIĄZUJĄCEJ OD  DNIA 01.01.2019 R.

 • skarga na  czynności komornika -  100 zł (50 zł)
 • wezwanie dłużnika do wykonania egzekwowanej czynności w wyznaczonym terminie oraz umocowanie wierzyciela do wykonania tej czynności na koszt dłużnika, w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu - 40 zł (200 zł)
 • ukaranie grzywną dłużnika niewykonującego obowiązku zaniechania czynności lub nieprzeszkadzania czynnościom wierzyciela - 40 zł (200 zł)
 • przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze niemajątkowym, której inna osoba nie może za dłużnika wykonać - 40 zł (przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności, której inna osoba nie może za dłużnika wykonać 200 zł)
 • ponowne wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego  -40 zł (50 zł)
 • nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku- 40 zł (200 zł)
 • nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa, nakaz zapłaty albo ugoda zawarta przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji-50 zł
 • nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika- 50 zł
 • nadanie klauzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz osoby innej niż wskazana  w tytule egzekucyjnym, na którą przeszły uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu – 50 zł
 • nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki- 50 zł
 • ustanowienie zarządcy nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których prowadzi się egzekucję według przepisów o egzekucji z nieruchomości -50 zł
 • umorzenie książeczki oszczędnościowej w związku z zajęciem wkładu, na który ją wystawiono -50 zł
 • wydanie lub uchylenie  zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego -50 zł
 • wydanie zaświadczenia o utracie lub ograniczeniu wykonalności tytułu egzekucyjnego opatrzonego zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego -50 zł

Opłatę stałą kwocie 100 złotych pobiera się od: obowiązuje do 31.12.2018r.

 1. zarzutów na opis i oszacowanie nieruchomości
 2. zarzutów przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji oraz zażalenia  na postanowienie wydane w wyniku rozpoznania zarzutów;
 3. wniosku o podział złożonej od depozytu sądowego sumy odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość i wypłatę odszkodowania;
 4. wniosku o udzielenie przybicia nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których egzekucję prowadzi się według przepisów o egzekucji z nieruchomości; opłatę tę uiszcza się przed przysądzeniem własności
 5. wniosku o przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze majątkowym, której inna osoba nie może wykonać za dłużnika;
 6. zatwierdzenia planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji, a także wprowadzenia do planu zmian lub uzupełnień.

(od 1.01.2019r.)

Opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera sąd od:

 1. zarzutów przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji
 2. zażalenia oraz skargi na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie  klauzuli wykonalności.

Opłatę stałą w kwocie 150 złotych pobiera sąd od:

 1. wniosku o podział złożonej do depozytu sądowego sumy odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość i wypłatę odszkodowania;
 2. zażalenia oraz skargi na orzeczenie referendarza sądowego niewymienionych w ust.1 pkt 2)
 
OPŁATY SĄDOWE  W  SPRAWACH  KARNYCH W SĄDZIE REJONOWYM

 

W sprawach karnych uiszcza się opłaty od następujących wniosków i próśb:

za wniesienie sprawy z oskarżenia prywatnego

300 zł

od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności

80 zł

od wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego

45 zł

od wniosku o zatarcie skazania

45 zł

od ponownej prośby o ułaskawienie

45 zł

od ponownego wniosku o odroczenie ściągnięcia grzywny lub o rozłożenie grzywny na raty - 2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż

25 zł

za zaświadczenia i dokumenty wydawane na wniosek na podstawie akt, pobiera się od wnioskodawcy opłatę kancelaryjną w wysokości

6 zł za każdą stronę

za uwierzytelnione kserokopie  akt sprawy

6 zł za stronę

za kserokopie nieuwierzytelnione

1 zł za stronę

 

 

 

OPŁATU SĄDOWE W SPRAWACH RODZINNYCH:

Opłata stała w kwocie 40 zł od wniosku o wszczęcie postępowania procesowego, np.:
- o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd;
- o wyrażenie zgody na złożenie dokumentów o wydanie paszportu lub dowodu dla małoletniego;
- o ustalenie kontaktów z małoletnim

Opłata stała w kwocie 100 zł od wniosku o:
- zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego;
- zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego;

Opłata stała w kwocie 200 zł pobiera się od pozwu w sprawie o :
- ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa;
- unieważnienie małżeństwa;
- rozwiązanie przysposobienia;
- zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa;
- unieważnienie uznania dziecka;
- ustanowienie rozdzielności majątkowej małżonków

 

 

OPŁATY SĄDOWE W SPRAWACH O WYKROCZENIA POWSZECHNE:

 

USTAWA

z dnia 23 czerwca 1973 r.

o opłatach w sprawach karnych

Art. 15. 1. W sprawach karnych uiszcza się opłaty od następujących wniosków i próśb:

1. od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności - 80 zł,

4. od ponownego wniosku o odroczenie ściągnięcia grzywny lub o rozłożenie grzywny na raty - 2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł,

5. od wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego - 45 zł,

7. od wniosku o zatarcie skazania - 45 zł

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia  2 czerwca 2003r.
W sprawie wysokości opłaty z wydanie kserokopii dokumentów
oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy
(Dz.U.Nr 107, poz.1006)

§1 Za wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy pobiera się opłatę w wysokości 1zł za jedną stronicę kserokopii.

§2 Za wydanie uwierzytelnionego odpisu z akt sprawy pobiera się opłatę w wysokości 6zł za każdą stronicę


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 10 października 2001r.
W sprawie wysokości zryczałtowanych wydatków postępowania
oraz wysokości opłaty za wniesienie wniosku o wznowienie postępowania w sprawach o wykroczenia

Na podstawie art. 118§4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r.- Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia zarządza się co następuje:

§1 Wysokość zryczałtowanych wydatków postępowania w sprawach o wykroczenia przed sadem pierwszej instancji wynosi od jednego obwinionego lub oskarżyciela posiłkowego, za postępowanie:

 • 1) zwyczajne lub przyspieszone - 100zł, a jeżeli zostało zakończone skazaniem bez przeprowadzenia rozprawy - 50zł,
 • 2) nakazowe - 50zł

§2 Niezależnie od zryczałtowanych wydatków postępowania określonych w §1ryczałt za badanie:

 • 1) chemiczne krwi lub moczu wynosi 60zł,
 • 2) zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu urządzeniem elektronicznym wynosi 20zł.

§3 Wysokość zryczałtowanych wydatków w sprawach o wykroczenia za postępowanie przed sądem drugiej instancji wynosi 50zł od jednego obwinionego lub oskarżyciela posiłkowego.

§4 Opłata od wniosku o wznowienie postępowania w sprawach o wykroczenia wynosi 100zł.

 
 
 
 
 
 
OPŁATY  SĄDOWE  Z  ZAKRESU DZIAŁANIA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 

Składając wniosek, wnioskodawca bez wezwania uiszcza opłatę sądową (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych - Dz.U.96.154.753 z późn. zm.),

Jeżeli wpis podlega ogłoszeniu – również opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgodnie z rozporządzeniem (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia - Dz.U.96.45.204),

na konto: 12 1010 0055 3023 0040 4500 0008.

Dowody opłat należy obowiązkowo dołączyć do wniosku. Brak tych opłat powoduje zwrot wniosku.

Rejestr jest jawny, co oznacza, że każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze za pośrednictwem Centralnej Informacji. Ponadto każdy może otrzymać poświadczone odpisy, wyciągi i zaświadczenia o danych zawartych w Rejestrze oraz każdy ma prawo przeglądania akt rejestrowych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców w czytelni.

Odpisy z rejestru wydawane są w pok. nr 6.

Odpis pełny - obejmujący wszystkie wpisy - 60,00 zł

Odpis aktualny – stan aktualny w danej chwili – 30,00 zł
(odpisy aktualne dostepne są równiez na stronie www.ms.gov.pl)

W przypadku zgłoszenia pisemnego, wnioski są przekazywane do centrali Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, stosownie do przepisów rozporządzenia (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji oraz wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego - Dz.U.00.117.1240). 

UWAGA

Uiszczając opłatę na rachunek Sądu, należy dodatkowo wskazać sygnaturę akt sprawy i kogo dana sprawa dotyczy. W przypadku braku sygnatury, należy wskazać oznaczenie wydziału , którego  dana sprawa dotyczy.

 

OPŁATA SKARBOWA ZA ZŁOŻENIE PEŁNOMOCNICTWA

(na rachunek bankowy URZĘDU MIEJSKIEGO)

Opłata skarbowa do dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa lub prokury, złożenie jego odpisu, wpisu lub kopii wynosi 17 zł PLN. Opłacie w tej samej wysokości podlegają również dalsze pełnomocnictwa, czyli tzw. substytucje.

Opłata skarbowa powinna być uiszczona gotówką w kasie organu podatkowego lub przelewem na rachunek organu właściwego ze względu na miejsce złożenia tego dokumentu.

 

Sprawy z zakresu działania Krajowego Rejestru Sądowego

Rodzaj wniosku

Wysokość opłaty

zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

500 zł

zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej

250 zł

jeżeli w/w wniosek dotyczy jednocześnie wpisu do rejestru przedsiębiorców

500 zł

wpisanie dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym

300 zł

wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców lub z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej połączone z wykreśleniem z Krajowego Rejestru Sądowego

300 zł

dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców

250 zł

dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego tylko w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, niewpisanego do rejestru przedsiębiorców

150 zł

wykreślenie z rejestru przedsiębiorców - bez wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego

150 zł

wykreślenie z rejestru dłużników niewypłacalnych

150 zł

w wypadku jednoczesnego wniesienia przez tego samego wnioskodawcę, na kilku formularzach, kilku wniosków o wpis lub o dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym - pobiera się tylko jedną opłatę,
z tym że jeżeli przepis przewiduje dla danego rodzaju spraw opłaty w różnych wysokościach - pobiera się opłatę wyższą

skarga na orzeczenie referendarza sądowego, chociażby dotyczyło kilku wpisów w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej

100 zł

innych wniosków niż wyżej wymienione, jeżeli należą do właściwości sądu dokonującego wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym

300 zł

przyjęcie dokumentów, o których Sąd czyni wzmiankę w rejestrze, oraz dokumentów zawierających dane niepodlegające według przepisów ustawy wpisowi do określonego działu Krajowego Rejestru Sądowego

40 zł

uwierzytelnienie odpisu statutu w postępowaniu rejestrowym

40 zł

 

- opłata od wniosku (KRS-Z30) o zmianę wpisu w KRS - sprawozdania finansowe i inne dokumenty 40zł + 100zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym)

- nie mają obowiązku uiszczania opłat sądowych organizacje pożytku publicznego działające na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spraw dotyczących prowadzonej przez te organizacje działalności gospodarczej, a także organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.2)) w sprawach dotyczących realizacji zleconego zadania publicznego na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art.104.1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)

- w mysl przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach, postępowanie o wpis do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, podmiotów działających na jej podstawie, jest wolne od kosztów sądowych (art.17 ust.4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach Dz.U. nr 79 z 2001r., poz. 855 ze zm.)

Opłata za obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

- Wpis stały 100zł

na konto: NBP O/OLSZTYN 12 1010 0055 3023 0040 4500 0008

 
 
 
 
OPŁATY SĄDOWE Z ZAKRESU PRAWA PRACY
 
 

W sprawach z powództwa pracownika:

1/ w których  wartość przedmiotu sporu nie przewyższa 50.000 zł – nie pobiera się opłaty od pozwu.

W tych sprawach pobiera się opłatę w kwocie 30 zł wyłącznie od apelacji, zażalenia , skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia zarówno od powoda ( pracownika ) jak i pracodawcy (pozwanego)

Pracownik nie uiszcza opłaty kancelaryjnej za odpisy i kserokopie z akt sprawy. Opłaty powyższe ponosi pracodawca .

2/ w których wartość przedmiotu sporu przewyższa 50.000 zł  - uiszcza się  opłatę stosunkową  ( 5% od wartości przedmiotu sporu) od każdego pisma podlegającego opłacie stosunkowej ( zarówno od pracownika ( powód ) jak i pracodawcy (pozwany)

Pracownik i pracodawca uiszczają opłaty kancelaryjne .

Pracownik i pracodawca uiszczają opłatę podstawową od pism podlegających opłacie,  tj. apelacji, zażalenia , skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia także w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy wytoczonej z powództwa inspektora pracy.

 

W sprawach z powództwa pracodawcy:

- obie strony ponoszą opłaty na zasadach ogólnych bez względu na wartość przedmiotu sporu , (tj. uiszczają opłaty stałe lub stosunkowe);

Jednakże , jeśli wartość ta nie przekracza 50.000 zł – obie strony uiszczają opłatę w kwocie 30 zł od apelacji, zażalenia , skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Obie strony , bez względu na wartość przedmiotu roszczenia ,  uiszczają opłaty kancelaryjne.

 

Opłaty kancelaryjne :

- 6 zł za stronę odpisu z akt sprawy;

- 1 zł za stronę kserokopii z akt sprawy.

POWRÓT

 

OPŁATY W SPRAWACH Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 

Pobiera się opłatę podstawową 30 zł wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia bez względu na wartość przedmiotu sporu

 
 

OPŁATY SĄDOWE Z ZAKRESU DZIAŁANIA WYDZIAŁU GOSPODARCZEGO

Opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych.

Całą opłatę pobiera się od pozwu i pozwu wzajemnego oraz wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Przepisy ustawy przewidujące pobranie opłaty od pozwu lub wniosku wszczynającego postępowanie w sprawie stosuje się również do opłaty od apelacji, skargi kasacyjnej, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, interwencji głównej, skargi o wznowienie postępowania, skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Połowę opłaty pobiera się od sprzeciwu od wyroku zaocznego i od wniosku o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty.

Czwartą część opłaty pobiera się od pozwu w postępowaniu nakazowym.

Piątą część opłaty pobiera się od:

 • interwencji ubocznej,
 • zażalenia, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Trzy czwarte części opłaty pobiera się od pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym.

Opłatę stałą od pozwu w sprawie:

 • o naruszenie posiadania - w kwocie 200 zł,
 • o opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu - w kwocie 200 zł,
 • rozpoznawanej w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń - w kwocie 100 zł,
 • o rozwiązanie spółki - w kwocie 2 000 zł,
 • podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się od pozwu opłatę stałą, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy: 
  do 2 000 złotych - 30 złotych,
  ponad 2 000 złotych do 5 000 złotych - 100 złotych,
  ponad 5 000 złotych do 7 500 złotych - 250 złotych,
  ponad 7 500 złotych - 300 złotych,

Opłatę stałą od wniosku w sprawie:

 • o przeprowadzenie postępowania pojednawczego - w kwocie 40 zł, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10.000 zł,
 • o zabezpieczenie dowodu w kwocie 40 zł,
 • o uznanie lub stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego lub ugody zawartej przed tym sądem - w kwocie 300 zł,
 • o uznanie lub stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu polubownego lub ugody zawartej przed tym sądem - w kwocie 300 zł,
 • o umorzenie utraconego dokumentu - w kwocie 200 zł,
 • o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego - w kwocie 100 zł,
 • o wydanie z depozytu przedmiotu świadczenia - w kwocie 100 zł,
 • o udzielenie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie - w kwocie 40 zł,
 • o zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego - w kwocie 40 zł,
 • o udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie- w kwocie 100 zł,
 • o zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia majątkowego- w kwocie 100 zł,
 • o ponowne wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego -w kwocie 40 zł,
 • o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa, nakaz zapłaty albo ugoda zawarta przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji- w kwocie 50 zł,
 • o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika- w kwocie 50 zł,
 • o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz osoby innej niż wskazana w tytule egzekucyjnym, na którą przeszły uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu- w kwocie 50 zł,
 • o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki- w kwocie 50 zł,
 • o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie umowy o mediację- w kwocie 50 zł, o
 • wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego- w kwocie 50 zł,
 • o uchylenie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego- w kwocie 50 zł,
 • o wydanie zaświadczenia o utracie lub ograniczeniu wykonalności tytułu egzekucyjnego opatrzonego zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego- w kwocie 50 zł,

Wysokość opłat w postępowaniu upadłościowym, układowym i naprawczym

Rodzaj pisma wszczynającego postępowanie

lub środka odwoławczego

Wysokość opłaty

wniosek o ogłoszenie upadłości (z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej)

1.000 zł

wniosek zarządcy zagranicznego w przedmiocie uznania zagranicznego postępowania upadłościowego

1.000 zł

wniosek o ogłoszenie upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

30 zł

oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego

200 zł

wniosek o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego

200 zł

zażalenia na postanowienia wydane w postępowaniu upadłościowym i naprawczym

200 zł

sprzeciw oraz zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza wydane w wyniku rozpoznania sprzeciwu

piąta część opłaty stosunkowej

zarzuty przeciwko układowi i przeciwko planowi podziału

100 zł

wniosek o uchylenie lub zmianę układu

100 zł

wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia o uznaniu zagranicznego postępowania upadłościowego

100 zł

wniosek w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

100 zł

apelacja od postanowienia o orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej lub o oddaleniu wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

100 zł

zażalenie na zarządzenie o zwrocie zgłoszenia wierzytelności

30 zł

pozew o wyłączenie z masy upadłości i apelacja od wyroku w tym przedmiocie

5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł

Przepisy szczególne dotyczące udostępniania akt upadłościowych

Zgodnie z art. 228 prawa upadłościowego i naprawczego  akta sądowe postępowań upadłościowych (wyłącznie po ogłoszeniu upadłości) są dostępne w sekretariacie sądu dla uczestników postępowania oraz dla każdego, kto potrzebę ich przejrzenia dostatecznie usprawiedliwi. Osoby te mogą sporządzać i otrzymywać z akt odpisy i wyciągi.

Zgodnie z art. 266 prawa upadłościowego i naprawczego   wierzyciel może żądać zwrotu dokumentów złożonych w celu udowodnienia wierzytelności. Na zarządzenie sędziego-komisarza sekretarz sądowy wydaje dokumenty z zaznaczeniem na nich, w jakiej sumie wierzytelność została uznana.

 

POWRÓT


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie