Strona główna Informacje Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw PDF Drukuj artykuł

 Sprawy rozpoznawane przez Sąd Rejonowym w Olsztynie załatwiane są w postępowaniu cywilnym lub karnym. Sposoby przyjmowania spraw i załatwienia regulują przepisy

 

1. Ustawa  z dnia 27.07.2001 r.  Prawo o ustroju sądów powszechnych

Art. 42.

§ 1. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Sądy rozpoznają i rozstrzygają sprawy w postępowaniu jawnym.

§ 3. Rozpoznanie sprawy w postępowaniu niejawnym lub wyłączenie jawności postępowania jest dopuszczalne jedynie na podstawie przepisów ustaw.

 

2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.12.2015 r. Regulaminu urzędowania sądów powszechnych

§  43.

1. 6  Sprawy w wydziałach są przydzielane według kolejności ich wpływu, zgodnie z ustalonym podziałem czynności, oddzielnie dla każdego rodzaju repertorium, wykazu i innego urządzenia ewidencyjnego.

2. W razie wyodrębnienia sekcji przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przydziału spraw do sekcji oraz do przydziału spraw w sekcjach.

3. Sprawy, które mogą być rozpoznane przez referendarzy sądowych, powinny być przydzielane referendarzom sądowym.

4. Według zasad dotyczących przydziału spraw dokonuje się również przydziału nie podlegających odrębnej rejestracji skarg i wniosków w sprawach zakończonych, w których referent nie pełni już czynności w wydziale (sekcji).

5. 7  (uchylony).

6. 8  (uchylony).

7. 9  W ramach danego repertorium, wykazu i innego urządzenia ewidencyjnego jest możliwe zastosowanie odrębnej kolejności dla poszczególnych rodzajów spraw w nim ewidencjonowanych.

8. 10  Przeniesienie sprawy do innego repertorium nie powoduje zmiany referenta.

9. 11  W wydziałach odwoławczych dopuszcza się przydział referentom i rozpoznanie kolejno wpływających spraw według ustalonego planu sesji.

 

 

3. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej:

§ 14.

1. Pismo wpływające do sądu znakuje się pieczęcią wpływu z oznaczeniem sądu i zamieszcza się adnotację zawierającą datę i godzinę wpływu pisma, liczbę załączników i podpis przyjmującego pismo.

2. Jeżeli załączniki stanowią złożone w oryginale papiery wartościowe (np. weksle, czeki), należy to także odnotować na piśmie, o którym mowa w ust. 1.

3. Kopertę, w której pismo nadesłano, załącza się do pisma.

4. Pismo adresowane imiennie doręcza się bez otwierania koperty.

 

INFORMACJA O SPOSOBACH PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

https://bip.ms.gov.pl/pl/kontakt/informacja-o-sposobach-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/ 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie