Strona główna Informacje Biuro Obsługi Interesantów
Biuro Obsługi Interesantów/Czytelnia akt PDF Drukuj artykuł

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW

zostało utworzone na podstawie § 544a Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej, Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 4 maja 2009 r.
Usytuowane jest po prawej stronie głównego wejścia do Sądu Rejonowego w Olsztynie. Kontakt telefoniczny z biurem zapewnia numer telefonu

89 5230 280, 89 5230 283, 89 5230 284
Księgi Wieczyste: 89 5230 281, 89 5230 282
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

Informacji na temat spraw toczących się w Sądzie Rejonowym w Olsztynie można uzyskać w Wydziałach Sądu Rejonowego w Olsztynie pod numerami telefonów:

  • I Wydział Cywilny - 89 5230 155/208
  • II Wydział Karny - 89 5230 175/142
  • III Wydział Rodzinny i Nieletnich - 89 5230 205/120
  • IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - 89 5211 746
  • V Wydział Gospodarczy - 89 67 60 305/304, 
  • VI Wydział Ksiąg Wieczystych - Biuro Obsługi Interesantów - Księgi Wieczyste- 89 5230 281/282
  • VII Wydział Karny - 89 5230 203/160
  • VIII Wydział Gospodarczy KRS - 89 5211 754/759
  • IX Wydział Karny - 89 534 07 22 wew. 27
  • X Wydział Cywilny - 89 5230 110/147

 

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji osobom zgłaszającym się osobiście, telefonicznie lub zapośrednictwem poczty elektronicznej, dystrybuuje formularze urzędowe, udostępnia wzory pism sądowych.
Pracownicy Biura Obsługi Interesantów nie udzielają porad prawnych i informacji, które naruszałyby przepisy innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem jest udzielenie wskazówek co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przed sądem, w przedmiocie którego dana sprawa dotyczy, lub która polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.

Do zadań Biura Obsługi Interesantów należy w szczególności:
1. udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych;
2. kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;
3. udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
4. udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
5. udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;
6. informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;
7. udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.

Udzielanie informacji

Informacja o sprawie rozpoznawanej przed Sądem Rejonowym w Olsztynie udzielana jest na zasadach określonych w § 97 i § 98 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych tj:

§ 97. 1. Pracownicy sądów pod numerami telefonów wskazanymi jako numery kontaktowe udzielają telefonicznie bez ustalania tożsamości osób telefonujących następujących informacji jawnych o toczących się sprawach:
1) tożsamych z udostępnianymi na wokandzie sądowej; w sytuacji przewidzianej w § 70 ust. 4 ujawnia się dane przeznaczone do zamieszczenia na wokandzie;
2) o terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy.
2. Udzielenie informacji, o których mowa w ust. 1, następuje po wskazaniu przez osobę telefonującą:
1) sygnatury albo
2) oznaczenia stron lub co najmniej jednego uczestnika postępowania nieprocesowego i przedmiotu sprawy.
3. Pracownik udzielający informacji powinien przedstawić się osobie telefonującej, podając imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko.
4. Osobie przedstawiającej się jako świadek w danej sprawie udziela się telefonicznie informacji o miejscu i terminie jej przesłuchania, jeżeli skierowano do niej wezwanie do stawiennictwa.
5. Informacji dotyczących spraw, których akta są jawne i powszechnie dostępne, w szczególności dotyczących spraw rozpoznawanych w wydziałach rejestrowych, udziela się bez potrzeby uzyskiwania danych osobowych.
6. Pracownik sądu przerywa rozmowę telefoniczną, jeżeli osoba telefonująca nie złoży oświadczenia o wyrażeniu zgody na nagrywanie tej rozmowy.

§ 98. 1. Osoba będąca stroną, uczestnikiem postępowania lub ich pełnomocnikiem albo obrońcą, może otrzymać informacje o sprawie, inne niż wskazane w § 97 ust. 1, do których uzyskania uprawniona jest ta osoba, bez konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie:
1) gdy złoży do sądu zapytanie skierowane drogą elektroniczną, podpisane za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo też poprzez profil zaufany ePUAP;
2) jeżeli prześle do sądu zapytanie z adresu poczty elektronicznej, który został uprzednio wskazany przez tę osobę osobiście przed sądem albo urzędnikiem sądowym jako adres służący do otrzymywania informacji jawnych o toczących się sprawach, bądź w piśmie procesowym jako adres służący do otrzymywania informacji jawnych o sprawie wskazanej w piśmie.
2. W zapytaniu należy podać również swoje imię i nazwisko, nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy. Odpowiedzi udziela się drogą elektroniczną.
3. Jeżeli wskazanie adresu poczty elektronicznej jako adresu do korespondencji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, następuje w formie ustnej, osoba odbierająca tę informację sporządza notatkę urzędową stwierdzającą ten fakt, chyba że wskazanie nastąpiło do protokołu posiedzenia lub rozprawy. Notatkę urzędową włącza się do akt sprawy.
4. W razie braku możliwości udzielenia odpowiedzi drogą elektroniczną, informuje się o tym osobę kierującą zapytanie.

Regulamin Biura Obsługi Interesantów

 

CZYTELNIA AKT Sądu Rejonowego w Olsztynie znajduje się:

a. w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie  przy ul. Dąbrowszczaków 44 pok. 52,

b. w Archiwum Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Towarowej 9,

c. w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie  przy ul. Partyzantów 70, pok. 6.

Czytelnia akt przy ul. Dąbrowszczaków 44 udostępnia akta spraw prowadzonych przez I Wydział Cywilny, II Wydział Karny, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, VII Wydział Karny   i X Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Olsztynie.

Czytelnia akt przy ul. Towarowej 9  udostępnia akta spraw prowadzonych przez I Wydział Cywilny, II Wydział Karny, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, IV Wydział Pracy   i Ubezpieczeń Społecznych, V Wydział Gospodarczy, VII Wydział Karny, IX  Wydział Karny    i   X Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Olsztynie tylko   i wyłącznie osobom prowadzącym badania w celach naukowych mającym pisemną zgodę Prezesa Sądu na przeglądanie akt.

Czytelnia akt przy ul. Partyzantów 70 udostępnia akta spraw prowadzonych przez IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Czytelnie akt przyjmują interesantów od  poniedziałku do piątku  w godzinach 7.30 - 14.30 z zastrzeżeniem, że ostatnie zamówienie akt i przeglądanie akt następuje  o godzinie 14.00. Wnioski złożone  w terminie późniejszym realizowane będą w dniu następnym lub w innym terminie uzgodnionym z pracownikiem Czytelni akt.

W poniedziałki po godzinie 15.00 akta udostępniane są stronom w Sekretariatach Wydziałów,  po uprzednim umówieniu się z kierownikiem sekretariatem wydziału.

Pomieszczenia Czytelni akt objęte są monitoringiem.

 

Akta sądowe do czytelni akt można zamawiać:

a. w siedzibie Sądu przy ul. Dąbrowszczaków 44 za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , telefonicznie pod nr tel. 89 5230 105 lub też osobiście w Czytelni akt.

b. w siedzibie Sądu - Archiwum przy ul. Towarowej 9, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. telefonicznie pod nr tel. 661 600 099, osobiście w Czytelni akt.

c. w siedzibie Sądu Rejonowego w Olsztynie  przy ul. Partyzantów 70 za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   telefonicznie pod nr tel. 89 5211 732, osobiście   w Czytelni akt.

 

Regulamin Czytelni Akt

Załącznik nr 2 do Regulaminu Czytelni akt - Karta zamówienia akt

Załącznik nr 3 do Regulaminu Czytelni akt - Wniosk o wgląd do akt

Załącznik nr 4 do Regulaminu Czytelni akt - Wniosek o wyrażenie zody na wgląd do akt spraw sądowych w celach naukowo-badawczych

Załącznik nr 5 do Regulaminu Czytelni akt - Karta udostępnienia akt w Archiwum Sądu Rejonowego w Olsztynie

Załącznik nr 6 do Regulaminu Czytelni Akt - Wniosek o wydanie kserokopii z akt sprawy

Załącznik nr 7 do Regulaminu Czytelni akt - Karta udostępnienia akt


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie