X Wydział Cywilny PDF Drukuj artykuł

Przewodniczący Wydziału:
Krzysztof Krygielski

Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów
w poniedziałki od godz.10.00 do 14.00 w pokoju 336, wejście przez pokój 337.

Kierownik Wydziału:
Barbara Roman 

Sekretariat Wydziału:
ul. Dąbrowszczaków 44
10-543 Olsztyn
piętro III pok. 337-339, 322, 326, 325, 328, 331, 333, 227, 


Informacji o toczących się sprawach udziela  Biuro Obsługi Interesantów 89 523 02 80, 89 523 02 83, 89 523 02 84 
fax wydziału 89 523-01-23  adres email Wydziału Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny urzędowania:
poniedziałek:
7:00-18:00
wtorek-piątek:
7:00-15:00

Czytelnia akt sądowych  (tel. 89 523-01-05) akta spraw prowadzonych przez wydział udostępniane są stronom w czytelni akt sądowych usytuowanej na parterze budynku, od poniedziału do piatku w godzinach od 07.30-14.30, ostatnie zamówienia realizujemy o godz. 14.00. Uwaga w poniedziałki po godzinie 15.00 akta można przeglądać jedynie w sekretariacie wydziału po uprzednim umówieniu się z kierownikiem sekretariatu, nr telefonów wskazane powyżej.

 

Obszar właściwości miejscowej wydziału: 
I i X Wydziały Cywilne Sądu Rejonowego w Olsztynie rozpoznają sprawy z zakresu prawa cywilnego  z obszaru miasta Olsztyn oraz gmin Barczewo, Dobre Miasto, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Olsztynek, Stawiguda i Świątki. 

W związku z funkcjonowaniem w tutejszym sądzie przydziału spraw cywilnych na podstawie § 54 regulaminu pozwy, wnioski i skargi  należy kierować ogólnie do Wydziału Cywilnego, zaś opłaty od pozwu, itp. należy uiszczać na konta wskazane na stronie internetowej (zakładka INFORMACJE- Konta Bankowe)  i załączyć do pisma kopie przelewu.

Na podstawie § 54 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych, jeżeli w sądzie okręgowym lub rejonowym w dwóch lub więcej wydziałach cywilnych, karnych, gospodarczych, pracy, ubezpieczeń społecznych lub pracy i ubezpieczeń społecznych rozpoznaje się sprawy z tego samego zakresu, przydział spraw sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym orzekającym w tych wydziałach następuje przed podziałem spraw między tymi wydziałami. Po przydzieleniu referentowi sprawa podlega zarejestrowaniu w wydziale, w którym orzeka jej referent.

Właściwość rzeczowa

Zgodnie z zasadą przewidzianą w Kodeksie Postępowania Cywilnego  Art. 16. § 1. Sądy rejonowe rozpoznają wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych, jako sądy pierwszej instancji. Tylko określonej kategorii sprawy podlegają rozpoznaniu przez sądy okręgowe.

Jeżeli zatem sprawa nie należy do jednej z niżej określonych kategorii kieruje się ją do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

Art. 17. Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy:

1)   o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia;

2)   o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych;

3)   o roszczenia wynikające z Prawa prasowego;

4)   o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym;

41)  o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni;

42)  o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną;

43)  o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji;

44)  o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem;


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie