Strona główna Publikacje orzeczeń
Publikacje orzeczeń
KRS 165801 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza, że wobec podmiotu "ORDYNACJA RODZINNA" SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Notyście Wielkim, nr KRS 0000165801, adres siedziby: Notyst Wielki nr 1, 11-700 Mrągowo, zostało wszczęte postępowanie z urzędu na podstawie art. 25 a ustawy z 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2018.986 t.j.) o rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Więcej…
 
KRS 495943 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu MARFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 495943, REGON: 281568139, ostatni adres w rejestrze: 10-506 Olsztyn, ul. Kętrzyńskiego 1B/8.

Więcej…
 
KRS 409957 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu "KRIS-DOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 409957, REGON: 281371709, NIP: 5783109430, 82-310 Elbląg, Nowe Pole 3.

Więcej…
 
Spis inwentarza I Ns 513/18 PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt I Ns 513/18

OGŁOSZENIE

Na podstawie przepisów art. 6363 § 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 24 lipca 2018 r. w tutejszym sądzie został złożony przez spadkobiercę Jana Kłosa wykaz inwentarza po spadkodawcy Andrzeju Tadeuszu Kłosie, zmarłym dnia 5 stycznia 2018 r., PESEL 58080816950, ostatnio zamieszkałym w miejscowości Ząbie 4 w gminie Olsztynek.

P O U C Z E N I E:

1) Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni ( art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c. ), osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 2) Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza ( art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

3. Osoby wymienione w punkcie 2. (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należąc do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

 
KRS 432731 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu MMAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 432731, adres siedziby: 10-406 Olsztyn, ul. Lubelska 25.

Więcej…
 
Ogłoszenie I Ns 201/18 PDF Drukuj artykuł

Olsztyn, dnia 14 listopada 2018 r.

Sygn. akt I Ns 201/18

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie przepisów art. 6363 § 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 26 marca 2018 r. w tutejszym sądzie został złożony przez spadkobierców Marzenę Grodzką i Wiktorię Grodzką wykaz inwentarza po spadkodawcy Wojciechu Grodzkim, zmarłym dnia11 lipca 2017 r., PESEL 73041415317, ostatnio zamieszkałym w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 70/7.

P O U C Z E N I E:

1) Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni ( art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c. ), osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 2) Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza ( art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

3. Osoby wymienione w punkcie 2. (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należąc do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

 
Ogłoszenie I Ns 358/18 PDF Drukuj artykuł

POSTANOWIENIE

Referendarz Sądowy Sądu Rejonowego w Olsztynie I Wydziału Cywilnego

Grzegorz Michalski

po rozpoznaniu w dniu 19 września 2018 r. w Olsztynie

 na posiedzeniu niejawnym,

w sprawie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie

z udziałem Krystyny Smetana - Kraciuk i Mikołaja Smetana

o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Grzegorzu Ryszardzie Smetana 

postanowił

I. sporządzić spis inwentarza spadku po Grzegorzu Ryszardzie Smetana, s. Mikołaja i Krystyny, zmarłym  dnia 4 czerwca 2016 r. w Stawigudzie, ostatnio stale zamieszkałym w Stawigudzie,

II. polecić Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Jackowi Bohdanowiczowi Kancelaria Komornicza w Olsztynie sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego pozostałego po Grzegorzu Ryszardzie Smetana, s. Mikołaja i Krystyny, zmarłym  dnia 4 czerwca 2016 r. w Stawigudzie, ostatnio stale zamieszkałym w Stawigudzie,

III. zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Grzegorzu Ryszardzie Smetana, s. Mikołaja i Krystyny, zmarłym  dnia 4 czerwca 2016 r. w Stawigudzie, ostatnio stale zamieszkałym w Stawigudzie  /PESEL 80020704571/ na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Olsztynie  na okres 30 dni wraz z pouczeniem, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku, zapisobiercami albo będące wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.    

UZASADNIENIE

Wnioskodawca  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie złożył wniosek o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Grzegorzu Ryszardzie Smetana, s. Mikołaja i Krystyny, zmarłym dnia 4 czerwca 2016 r. w Stawigudzie, ostatnio stale zamieszkałym w Stawigudzie. We wniosku ZUS podał, że jest wierzycielem zmarłego dłużnika z tytułu zaległości w składkach na ubezpieczenia społeczne. Nadto wnioskodawca wskazał, że w dniu 17 maja 2017 r. w sprawie sygn. akt X Ns 1414/16 Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny wydał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po Grzegorzu Ryszardzie Smetana, w którym stwierdził, że spadek z dobrodziejstwem inwentarza nabyli rodzice spadkodawcy Krystyna Smetana - Kraciuk i Mikołaj Smetana w częściach równych po ½.   

Zgodnie z art. 637 § 1 k.p.c. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy lub właściwego urzędu skarbowego sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. Stosownie do treści przepisu art. 5091 § 3 k.p.c., czynności w sprawach z zakresu prawa spadkowego może wykonywać referendarz sądowy, z wyłączeniem prowadzenia rozprawy, zabezpieczenia spadku oraz przesłuchania świadków testamentu ustnego.

Z dokumentów załączonych do wniosku wynika, że spadkodawca zalegał z zapłatą składek na kwotę 1797,85 zł /k. 4/, a zatem ZUS pozostaje wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. 

Z przepisów art. 637 k.p.c. i 6371 k.p.c. wynika, że spis inwentarza sporządza komornik. W związku z powyższym referendarz sądowy polecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Jackowi Bohdanowiczowi sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego. Ponadto mając na uwadze treść przepisu art. 637 § 3 k.p.c. zarządzono ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza zawierającego dane wskazane w przepisie art. 6381 § 1, 2 i 4 k.p.c.

Z powyższych racji i na podstawie przepisów art. 6371 § 1 i 2 k.p.c.   w zw. z art. 5091 § 3 k.p.c. orzeczono jak w sentencji.

 
KRS 335097 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu ENERGETIC 3000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 335097, adres siedziby: 14-330 Małdyty, Plękity 1.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 11

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie