Strona główna Publikacje orzeczeń
Publikacje orzeczeń
I Ns 637/18 - ogłoszenie - postanowienie PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt: I Ns 637/18

POSTANOWIENIE

Dnia 20 marca 2019 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny

w składzie:

         Przewodniczący: SSR  Justyna Smolińska

po rozpoznaniu 20 marca 2019 r. w Olsztynie,

na posiedzeniu niejawnym,

sprawy z  wniosku Haliny Wojdy,

z udziałem Barbary Wojdy,

o stwierdzenie nabycia spadku po Witoldzie Stefanie Wojda,

w przedmiocie zawiadomienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Konrada Ślusarczyka o podjęciu czynności zmierzających do spisu inwentarza

 

postanawia

nakazać Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Konradowi Ślusarczykowi, sporządzenie spisu inwentarza spadku po Witoldzie Stefanie Wojda zmarłym w dniu 3 sierpnia 2018 r. w Olsztynie, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Olsztynie.

/-/ SSR Justyna Smolińska  

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 19 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie stwierdził, że spadkobiercy  Halina Wojda i Barbara Wojda nabyły spadek z ustawy z dobrodziejstwem inwentarza po spadkodawcy Witoldzie Stefanie Wojda.

Zgodnie z treścią art. Art. 637 k.p.c. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. W myśl, zaś art.6371 k.p.c. § 1 wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może być także zgłoszony bezpośrednio komornikowi, który byłby właściwy do wykonania postanowienia sądu spadku o sporządzeniu spisu inwentarza. Stosownie do § 2 Komornik przystępuje niezwłocznie do sporządzenia spisu inwentarza i zawiadamia o tym sąd spadku, który wydaje postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza. Jeżeli sąd oddali albo odrzuci wniosek, o którym mowa w § 1, albo umorzy postępowanie, spis sporządzony przez komornika rodzi takie same skutki jak złożenie wykazu inwentarza.

W realiach niniejszej sprawy niewątpliwie wnioskodawca, który złożył wniosek do Komornika Sądowego Konrada Ślusarczyka jest legitymowany do złożenia wniosku o dokonanie spisu inwentarza.

Zatem na podstawie powołanych przepisów Sąd wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza w celu ustalenia składu i wartości spadku po spadkodawcy. Do spisu komornik zobowiązany jest wciągnąć majątek, jak i długi spadkodawcy z zaznaczeniem wartości każdego przedmiotu oraz wysokości długu.

/-/ SSR Justyna Smolińska

 
I Ns 753/18 - spis inwentarza PDF Drukuj artykuł

I Ns 753/18

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie przepisów art. 6363 § 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 14 listopada 2018 r. w tutejszym sądzie został złożony przez spadkobiercę Sylwię Ulewicz wykaz inwentarza po spadkodawczyni Mirosławie Wandzie Ulewicz, zmarłej dnia 28 stycznia 2016 r., PESEL 43012100287, ostatnio stale zamieszkałej w Olsztynie.

 

P O U C Z E N I E:

 

1) Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni ( art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c. ), osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 2) Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza ( art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

3. Osoby wymienione w punkcie 2. (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należąc do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

 
I Ns 199/18 - ogłoszenie PDF Drukuj artykuł

sygnatura akt I Ns 199/18

 

OGŁOSZENIE

 

        "W Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 199/18, toczy się sprawa z wniosku gminy Olsztynek o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Koczkodon, ostatnio stale zamieszkałym w Wigwałdzie, gmina Olsztynek, zmarłym 17 kwietnia 1957 r. w Wigwałdzie, gmina Olsztynek. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Olsztynie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu stwierdzenie nabycia spadku".

 
KRS 522839 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu WI-NI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 522839, REGON: 281621900, NIP: 7393870456, 11-041 Olsztyn, ul. Bałtycka 128.

Więcej…
 
KRS 579894 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu JAREMKO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 579894, REGON: 362702291, 10-467 Olsztyn, ul. Sprzętowa 3.

Więcej…
 
KRS 335045 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu JWK CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 335045, REGON: 280433510, NIP: 7393761052, 10-693 Olsztyn, ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 24.

Więcej…
 
KRS 243324 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA "AGRO-ENERGIA", KRS 243324, REGON: 280062478, NIP: 7393517547, Tomaszkowo ul. Wodnika 1, 11-034 Stawiguda.

Więcej…
 
KRS 353183 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu LAUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 353183, adres siedziby: 10-409 Olsztyn, ul. Lubelska 32.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 11

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie