Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Archiwum Nabór kandydatów na wolne stanowisko asystenta sędziego
Nabór kandydatów na wolne stanowisko asystenta sędziego PDF Drukuj artykuł

Olsztyn, dn.13.07.2009r
PREZES SĄDU REJONOWEGO
W OLSZTYNIE                                         

Sygn. konkursu: K.1101 -  25/09

OGŁOSZENIE

Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie organizuje w drodze konkursu Nabór kandydatów na wolne stanowisko asystenta sędziego:
§ 1 stanowisko w pełnym wymiarze czasu pracy w I Wydziale Cywilnym,


Konkurs odbędzie się w dniu 12 października  2009r. o godz. 10,00 w sali 243 w siedzibie Sądu Rejonowego w Olsztynie,
ul. Dąbrowszczaków 44.

I. Kandydatem na stanowisko asystenta sędziego, zgodnie z art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, może być osoba, która:
 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 4. ukończyła 24 lata,
 5. ukończyła aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdała egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończyła aplikację notarialną, adwokacką lub radcowską i złożyła odpowiedni egzamin.
Zgodnie z art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz.U. Nr 26 poz. 157) warunek ten spełnia osoba, która w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy była zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego oraz osoba, która na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy odbyła aplikację referendarską i złożyła egzamin referendarski albo obyła aplikację sądową lub prokuratorską bądź złożyła egzamin referendarski.

II. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać :
 1. podpisany wniosek  o zatrudnienie na stanowisko asystenta sędziego, z podaniem sygnatury konkursu
 2. podpisany życiorys lub CV z informacją o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,
 4. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 6. 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 7. oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej oraz korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 8. kopię dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w pkt. I . 5.
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

III. Zakres czynności asystentów sędziów określony został
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 05 listopada 2002r.
w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu  wykonywania czynności przez asystentów sędziów (Dz. U. z 2002r. Nr 192 poz. 1613 ze zm.).

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu przez Prezesa Sądu Rejonowego w  Olsztynie ogłoszona zostanie w dniu 25 września 2009r. na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Olsztynie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Sądzie Rejonowym Olsztynie.

Zgłoszenia należy przesłać na adres:
Sąd Rejonowy  w Olsztynie ,
ul. Dąbrowszczaków 44, 10 - 001 Olsztyn (decyduje data stempla pocztowego)
lub złożyć bezpośrednio w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Olsztynie, pok. 49, z podaniem oznaczenia konkursu, w terminie do 21 września  2009r.

Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie