Strona główna
Monitoring PDF Drukuj artykuł

INFORMACJA O MONITORINGU WIZYJNYM PROWADZONYM PRZEZ SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE

Zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

1. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Sąd Rejonowy w Olsztynie  z siedzibą przy ul.Dąbrowszczaków 44, 10-543 Olsztyn.

2. Monitoringiem wizyjnym objęte są następujące obszary:

a) Budynek przy ul. Dąbrowszczaków 44, 10-543 Olsztyn:

- sale rozpraw

- czytelnie akt

- wejście główne

- Biuro Obsługi Interesanta

- ciągi komunikacyjne

- parking służbowy

- zewnętrzne ściany budynku w tym schody

b) Budynek przy ul. Partyzantów 70, 10-523 Olsztyn:

- sale rozpraw

- czytelnia

- wejście główne

- wejście służbowe

- hol główny

c) pomieszczenia Sądu w budynku przy ul. Dąbrowszczaków 33, 10-543 Olsztyn

- sale rozpraw

- hol główny

- hol boczny

 d) pomieszczenia Sądu w budynku przy ul. Artyleryjskiej 3c, 10-165 Olsztyn

- wejście do obiektu/schody

- wejście główne/bramka

- ciągi komunikacyjne

- wejście służbowe

- zewnętrzne ściany budynku

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych   z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Sąd Rejonowy w Olsztynie  z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 44, 10-543 Olsztyn.

b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Sąd Rejonowy w Olsztynie  z siedzibą przy ul. Dąbrowszczków  44, 10-543 Olsztyn lub adresem e-mail:  inspektor.odo@olsztyn.sr.gov.pl

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, aby zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz ochronę osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

d) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów

e) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

f) Pani/Pana dane osobowe są zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego i będą przechowywane od dnia zarejestrowania przez okres do 3 miesięcy.

g) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

h) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany??.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie