Strona główna Koordynator do spraw dostępności
Koordynator do spraw dostępności PDF Drukuj artykuł

Koordynator do spraw dostępności

 

Na podstawie art. 31a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365 z późn. zm) w związku z art.14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) na Koordynatora do spraw dostępności w Sądzie Rejonowym w Olsztynie wyznaczono Pana Krzysztofa Trąbińskiego.

Do pełnienia funkcji zastępcy koordynatora do spraw dostępności wyznaczono Panią Kingę Niewiadomską (w szczególności w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej) oraz Pana Pawła Kukawkę (w szczególności w zakresie dostępności cyfrowej).

Do zadań koordynatora do spraw dostępności i jego zastępców należy realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Sąd Rejonowy w Olsztynie,

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, zgodnie z wymaganiami w zakresie:

- dostępności architektonicznej poprzez:

a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,

b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,

c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,

d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875),

e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób,

- dostępności cyfrowej poprzez  - realizację wymagań określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,

- dostępności informacyjno-komunikacyjnej poprzez:

a) obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,

b) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,

c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności - w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,

d) zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

3) monitorowanie działalności Sądu Rejonowego w Olsztynie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

4) terminowe sporządzanie raportów lub sprawozdań o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie działalności Sądu Rejonowego  
w Olsztynie i przekazywanie ich odpowiednim instytucjom oraz zlecanie publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Olsztynie,

5) zlecanie publikacji w  Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Olsztynie danych kontaktowych koordynatorów do spraw dostępności oraz treści planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Sąd Rejonowy w Olsztynie,

6) przekazywanie i aktualizacja danych koordynatorów do spraw dostępności Sądu Rejonowego w Olsztynie do bazy publikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,

7) regularne zapoznawanie się i wykorzystywanie do realizacji zadań informacji publikowanych na stronie internetowej:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/koordynatorzydostepnosci/,

8) przedstawianie Prezesowi i Dyrektorowi Sądu Rejonowego w Olsztynie bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

Kontakt:

Krzysztof Trąbiński
Koordynator do spraw dostępności
Sąd Rejonowy w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 44
10-543 Olsztyn
tel. 89 52 30 138, kom. 509 869 872

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kinga Niewiadomska
Zastępca Koordynatora do spraw dostępności, w szczególności w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej
Sąd Rejonowy w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 44
10-543 Olsztyn
tel.: 89 52 30 281

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Paweł Kukawka
Zastępca Koordynatora do spraw dostępności, w szczególności w zakresie dostępności cyfrowej
Sąd Rejonowy w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 44
10-543 Olsztyn
tel. 89 523 02 68
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie