Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Archiwum konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Olsztynie
konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Olsztynie PDF Drukuj artykuł

P R E Z E S

SĄDU REJONOWEGO

W OLSZTYNIE

 

Dnia  2 sierpnia 2011r. 

Sygn. konkursu:  K - 1101 –  17/11

 

OGŁOSZENIE

o konkursie na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Olsztynie 

Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na jedno wolne stanowisko w wymiarze 1/2 etatu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Olsztynie  w  Oddziale Finansowym.  

I.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku stażysty:

1. Sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem formalno-rachunkowym oraz akceptowanie ich do wypłaty. 

2.    Sporządzanie list płac należności biegłych, tłumaczy i kuratorom sądowym. 

3.    Wprowadzanie dokumentów do rejestru faktur, 

4.    Prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych w systemie FK firmy ALBIT, ujmowanie zapisów zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, 

II.      Wymagania konieczne:

1. Ukończone studia minimum pierwszego stopnia z dziedziny nauk ekonomicznych.

2. Nieposzlakowana opinia, nieskazitelny charakter.

3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

4. Posiadanie co najmniej rocznego doświadczenia w pracy w księgowości.

5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

6. Znajomość zasad, reguł i aktów prawnych z zakresu funkcjonowania sądów  powszechnych, finansów publicznych, rachunkowości, podatków,

7. Znajomość techniki pracy biurowej, aplikacji – MS Excel, MS Word, obsługi programu Płatnik.

III.   Wymagania dodatkowe:

1. Odpowiedzialność, systematyczność, samodzielność w myśleniu i działaniu, zdolność do koncentracji,  odporność na stres.

2. Zdolność do analizowania, przetwarzania informacji, kreatywność.

3. Umiejętność pracy w zespole, wysoki poziom kultury osobistej, komunikatywność, umiejętność porozumiewania oraz zrozumiałego prezentowania zagadnień.

 

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 1. Podanie o zatrudnienie (zgłoszenie na konkurs) z zaznaczeniem sygnatury konkursu, wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu kontaktowego,
 2. Życiorys z przebiegiem nauki i ewentualnie pracy zawodowej,
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. Kserokopia lub odpis dyplomu stwierdzającego posiadanie wyższego wykształcenia, co najmniej na poziomie zawodowym,
 5. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 7. -  podpisana zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych.
  - odpisy (kserokopie) dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe odbyte kursy itp. kursach,
  -     ewentualnie opinie, rekomendacje o kandydacie
 8. -     kserokopia dowodu osobistego.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o nadesłanie zgłoszeń (z powołaniem się
na sygnaturę konkursu
) w terminie do 23 sierpnia 2011 r. na adres:

 

Sąd Rejonowy

ul. Dąbrowszczaków 44

10 – 001 Olsztyn

lub złożenie  w biurze podawczym Sądu Rejonowego w Olsztynie,
adres jak wyżej, pok. 49.

Inne informacje:

Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu sprawdzianu umiejętności praktycznych i rozmowy kwalifikacyjnej – co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem – poprzez umieszczenie listy kandydatów w BIP, na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Olsztynie: www.olsztyn.so.gov.pl (zakładka Sąd Rejonowy w Olsztynie) oraz na tablicy informacyjnej sądu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89 5230273.

 

 

 

Wiceprezes

Sądu Rejonowego w Olsztynie

Katarzyna Zabuska

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie