I Wydział Cywilny PDF Drukuj artykuł
Przewodniczący Wydziału:
Sędzia Piotr Żywicki
Zastępca Przewodniczącego Wydziału:
Sędzia Katarzyna Błesińska - Kozłowska
---------------------

Przewodniczący Wydziału lub w czasie jego nieobecności zastępca Przewodniczacego przyjmuje interesantów
w środy od godz. 09.00 do 13.00 w pokoju 344 (wejście przez pokój 345) IIIp.
 
Kierownik Sekretariatu:
Krystyna Rogalska
tel.89  523-01-55
 
Sekretariat Wydziału:
ul. Dąbrowszczaków 44
10-543 Olsztyn
piętro III 
fax: (89) 523-02-74
 

Informacji o toczących się sprawach w zakresie wynikającym z § 123 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych udziela  

Biuro Obsługi Interesantów tel. (89) 523 02 80, (89) 523 02 83, (89) 523 02 84 

 
Godziny urzędowania:
poniedziałek:
7:00-18:00
wtorek-piątek:
7:00-15:00

 
Czytelnia akt sądowych  (tel. 89 523-01-05) akta spraw prowadzonych przez wydział udostępniane są stronom w czytelni akt sądowych usytuowanej na parterze budynku, od poniedziału do piatku w godzinach od 07.30-14.30, ostatnie zamówienia realizujemy o godz. 14.00.
Uwaga w poniedziałki po godzinie 15.00 akta można przeglądać jedynie w sekretariacie wydziału po uprzednim umówieniu się z kierownikiem sekretariatu, nr telefonów wskazane powyżej.
 
 
 
 

OPŁATY DOKONYWANE ZA POMOCĄ E-znaków!

W przypadku wniesienia opłaty za pomocą E-znaku należy podać w piśmie:
- PESEL osoby fizycznej uiszczającej opłatę za pomocą E-znaku,
- NIP podmiotu nie będącego osoba fizyczną uiszczającego opłatę za pomocą E-znaku.
 
 

Obszar właściwości miejscowej wydziału: 
I i X Wydziały Cywilne Sądu Rejonowego w Olsztynie rozpoznają sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy w z dnia 27 lipca 2001 r. (Prawo o ustroju sądów powszechnych) z obszaru miasta Olsztyn oraz gmin Barczewo, Dobre Miasto, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Olsztynek, Stawiguda i Świątki.

Na podstawie § 77 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych przydział spraw orzecznikom orzekającym w Wydziałach I i X Cywilnym  następuje przed podziałem spraw między tymi wydziałami. Po przydzieleniu referentowi przez system SLPS sprawa podlega zarejestrowaniu w wydziale, w którym orzeka jej referent. Przepisu nie stosuje się do zażaleń i skarg na orzeczenie referendarza sądowego rozpoznawanych bez odrębnej rejestracji. przydzieleniu referentowi sprawa podlega zarejestrowaniu w wydziale, w którym orzeka jej referent.

W związku z funkcjonowaniem w tutejszym sądzie przydziału spraw cywilnych na podstawie § 77pkt 2 regulaminu pozwy, wnioski i skargi  należy kierować ogólnie do Wydziału Cywilnego, zaś opłaty od pozwu, itp. należy uiszczać na konta wskazane na stronie internetowej (zakładka INFORMACJE- Konta Bankowe)  i załączyć do pisma kopię przelewu.

 
Do właściwości rzeczowej należą:

- sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie przewyższa 75.000 złotych podlegające rozpoznaniu w postępowaniu procesowym z wyłączeniem spraw przekazanych do właściwości sądu okręgowego - art. 16 i 17 kodeksu postępowania cywilnego;

- w tym między innymi sprawy o: opróżnienie lokalu mieszkalnego, wydanie nieruchomości i roszczenia o przywrócenie stanu zgodnego z prawem (art. 222 kodeksu cywilnego), odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, naruszenie posiadania (art. 344 kodeksu cywilnego), zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji (art. 841 i 842 kodeksu postępowania cywilnego), pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 kodeksu postępowania cywilnego), uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, roszczenia z umowy darowizny, roszczenia o zachowek, odszkodowanie za szkodę na osobie, bezpodstawne wzbogacenie (art. 405 kodeksu cywilnego) oraz o zapłatę z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania umów

- sprawy z zakresu prawa spadkowego o: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, wyjawienie przedmiotów spadkowych, ogłoszenie testamentu, zarząd spadku nieobjętego, odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, dotyczące wykonawcy testamentu, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, zabezpieczenie spadku, spis inwentarza,

- sprawy o: podział majątku wspólnego, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności, rozgraniczenie, stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w trybie ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, dotyczące zarządu rzeczą wspólną, uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu, sprostowanie, unieważnienie i ustalenie treści aktów stanu cywilnego, przyznanie państwowej kompensaty przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych, zezwolenie na pobranie komórek, tkanek lub narządu od żywego dawcy, umorzenie utraconych dokumentów, odtworzenie dyplomów i świadectw,

- sprawy egzekucyjne: ze skargi na czynności komornika (art.767 kodeksu postępowania cywilnego), w przedmiocie nadzoru sądu z urzędu nad komornikiem (art. 759 § 2 kodeksu postępowania cywilnego), w przedmiocie egzekucji sądowej (art. 1049, 1050 i 1051 kodeksu postępowania cywilnego), o nadanie klauzuli wykonalności bankowym tytułom egzekucyjnym, o nadanie klauzuli wykonalności administracyjnym tytułom egzekucyjnym, aktom notarialnym i innym tytułom egzekucyjnym niż pochodzące od sądu, o nadanie klauzuli wykonalności europejskim tytułom egzekucyjnym, o wyznaczenie organu do prowadzenia egzekucji łącznej (art.773 kodeksu postępowania cywilnego), o wyjawienie majątku, w przedmiocie nadzoru sądu nad egzekucją z nieruchomości, o egzekucję przez zarząd przymusowy, przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego,

- inne sprawy cywilne, w szczególności: o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, o zwolnienie od kosztów sądowych, o udzielenie zabezpieczenia w sprawach cywilnych nieprocesowych z zakresu prawa cywilnego, o udzielenie pomocy sądowej w sprawach cywilnych nieprocesowych z zakresu prawa cywilnego, o zawezwanie do próby ugodowej w sprawach cywilnych nieprocesowych z zakresu prawa cywilnego.

Zgodnie z zasadą przewidzianą w Kodeksie Postępowania Cywilnego  Art. 16. § 1. Sądy rejonowe rozpoznają wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych, jako sądy pierwszej instancji. Tylko określonej kategorii sprawy podlegają rozpoznaniu przez sądy okręgowe.

Jeżeli zatem sprawa nie należy do jednej z niżej określonych kategorii kieruje się ją do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

Art. 17. Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy:

1)   o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia;

2)   o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych;

3)   o roszczenia wynikające z Prawa prasowego;

4)   o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym;

41)  o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni;

42)  o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną;

43)  o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji;

44)  o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem.

 

Lista sędziów, asesorów sądowych i referendarzy  sądowych orzekających w Wydziale X Cywilnym, ich podział czynności oraz sposób uczestniczenia w przydziale spraw dostępne są na stronie internetowej sądu (zakładka Struktura Organizacyjna -Podziały czynności sędziów). 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie