Strona główna Struktura organizacyjna Wydziały VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego PDF Drukuj artykuł

 

 

Ograniczenia w funkcjonowaniu VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w dniach 10 czerwca 2021r. do 14 czerwca 2021 roku do godz.13.00

 

W związku z migracją do nowego systemu informatycznego obsługującego Krajowy Rejestr Sądowy uprzejmie informujemy, iż w dniach 10 czerwca 2021r. do 14 czerwca 2021 roku do godz.13.00 funkcjonowanie VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Olsztynie będzie znacznie ograniczone.


W tych dniach nie będzie możliwości:

  • zmiany danych, wykreślenia i dokonania wpisu podmiotu do rejestru (w tym w trybie S-24);
  • zarejestrowania wniosku, pisma, dokumentów;
  • udzielenia informacji telefonicznej, mailowej, za pośrednictwem czatu czy też osobistej w zakresie spraw będących w toku i złożonych wniosków.


Za utrudnienia przepraszamy.


 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych uprzejmie informuje, iż od dnia 15 marca 2018 roku na stronie ekrs.ms.gov.pl udostępniona zostanie nowa funkcjonalność składania dokumentów finansowych drogą elektroniczną.

Dla użytkowników zewnętrznych/podmiotów składających sprawozdania finansowe, wszelkie zgłoszenia  problemów w zakresie działania aplikacji zależy zgłaszać: numer telefonu: 071 748 96 00, www.krs.ms.gov.pl

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego informuje, że wobec zmiany w dniu 15 marca 2018 roku przepisów, aktualnie brak jest możliwości składania do Sądu rejestrowego dokumentów sprawozdania finansowego w formie papierowej (DOKUMENTY FINANSOWE SKŁADANE JEDYNIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ).

I. PODSTAWOWA ŚCIEŻKA SKŁADANIA DOKUMENTÓW (za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości: www.ekrs.ms.gov.pl)

Wszyscy Przedsiębiorcy wpisani do KRS mają możliwość składania dokumentów finansowych  (w tym i informacji o braku obowiązku składania sprawozdania) z art. 69 ustawy o rachunkowości, bez jakiegokolwiek formularza oraz bez opłat, jako ZGŁOSZENIE do utworzonego Repozytorium Dokumentów Finansowych (tzw. RDF).
Po pozytywnej weryfikacji przez system, nastąpi AUTOMATYCZNY wpis wzmianki w dziale 3 KRS. System NIE generuje zaświadczenia o wpisie i sąd rejestrowy nie ma do wykonania żadnych czynności.
II. Tylko w razie negatywnej weryfikacji zgłoszenia w systemie udostępnionym przez Ministra Sprawiedliwości – ALTERNATYWNA ŚCIEŻKA SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Wyłącznie za pośrednictwem  systemu teleinformatycznego udostępnionego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości,  przedsiębiorca może  złożyć  dokumenty finansowe do sądu rejestrowego w postaci elektronicznej  wraz  z wnioskiem KRS-Z30 (opłata 140,00 zł) – po zalogowaniu w systemie  na stronie  Ministerstwa Sprawiedliwości,  Elektroniczny dostęp do KRS  www.ekrs.ms.gov.pl. W systemie nie ma  możliwości  uzupełniania braków w danej sprawie. Po ewentualnym zwrocie wniosku, dokumentów oraz opłaty – podmiot musi przesłać nowy wniosek KRS-Z30 z nową opłatą. Treść art. 9a  oraz art. 19e ustawy wykluczają możliwość  uzupełniania braków  dokumentów finansowych  w formie papierowej oraz  ich  załączanie  do akt rejestrowych.

Publikacja sprawozdań finansowych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Zgodnie z art. 45 ust. 1f Ustawy o rachunkowości sprawozdania finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

W związku z  powyższym w takiej też formie należy składać ww. sprawozdanie w Punktach Przyjmowania Ogłoszeń lub po zalogowaniu na Portal Dostępowo-Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości na stronie internetowej: http://pdi.ms.gov.pl

Dodatkowo prosimy o dołączenie sprawozdania w postaci pliku edytowalnego w jednym z dozwolonych formatów: rtf, doc, docx.

 

UWAGA!

Nowy numer rachunku bankowego w sprawie opłat sądowych:

12 1010  0055 3023 0040 4500 0008

 

 


Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców:

- wpis 500,00 zł

- ogłoszenie MSIG 100,00 zł

 

Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców:

- wpis 250,00 zł

- ogłoszenie MSIG 100,00 zł

 

Wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców

- wpis 300,00 zł

- ogłoszenie w MSiG - 100,00 zł

 

 Opłata stała w kwocie 100,00 zł za wydanie uwierzytelnionego odpisu statutu.

 

 


 

Przewodniczący Wydziału

starszy referendarz sądowy Iwona Łukaszewicz-Krzysztoń


Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów we wtorki od godz. 12.00 do 14.00 w pokoju 202, po uprzedniej rejestracji telefonicznej u Kierowniczki sekretariatu - tel. 89 5211754

 

 Zastępca Przewodniczącego

 starszy referendarz sądowy Ewa Wysocka-Wielesik

 

Kierownik Sekretariatu

Beata Kursa pok. 202

tel. (89) 5211754
fax (89) 5354152
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Sekretariat Wydziału

W wydziale funkcjonuje:


Sekcja I - rejestr przedsiębiorców pok. 207


Sekcja II - rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pok. 212 tel. (89) 5211764


Dane kontaktowe

ul. Partyzantów 70
10-523 Olsztyn

tel. 89 521-17-59
tel. 89 521-17-65
tel. 89 521-17-69
tel. 89 521-17-56
tel. 89 521-17-58


fax. 89 535-41-52

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Przeglądanie akt (z wcześniejszym zamówieniem) 
tel. (89) 5211732 

tel. (89) 5211741

 

Oddział Centralny Informacji KRS (odpisy) 

Poniedziałek 7.00-18.00 

Wtorek - Piątek 7.00-15.00

 

Punkt przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego

tel. (89) 5211742

Poniedziałek - Piątek 7.00-15.00

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

UWAGA

 
Od dnia 1.12.2014 r. podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców mają także obowiązek zgłosić zmianę w zakresie przedmiotu działalności w celu dostosowania wpisu do treści art. 40 pkt 1 ustawy o KRS (tj. do ujawnienia w rejestrze tylko 10 przedmiotów działalności, w tym jednego przedmiotu działalności przeważającej) przy pierwszym wniosku o zmianę danych w rejestrze (zgłoszenie tej informacji nie wymaga dokonywania zmiany postanowień umowy spółki).
 
Ujawniona powinna zostać także informacja o dniu kończącym rok obrotowy (art. 40 pkt 7 ustawy o KRS).
 

Wniosek obejmujący powyższe informacje powinien zostać złożony przy wykorzystaniu właściwych formularzy (KRS-Z1, KRS-ZM). Wniosek podlega opłacie w kwocie 250 zł oraz opłacie za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 100 zł.


Od dnia 15 stycznia 2015r. za zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców spółek, których umowy zostały zawarte przy wykorzystaniu wzorców umowy udostępnianych w systemie teleinformatycznym opłata stała wynosi 250 zł.

W dniu 1 grudnia 2014 r. wchodzą w życie zmiany przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym :

      A. Zmiana w zakresie ujawnienia przedmiotu działalności
  • wpis przedmiotu działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) obejmować będzie nie więcej niż dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy
  • podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek zgłosić zmianę w zakresie przedmiotu działalności w celu dostosowania wpisu do zmienionej regulacji przy pierwszym wniosku o zmianę danych w Rejestrze, nie później niż w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Jeżeli przedmiot działalności wynika z umowy spółki (aktu założycielskiego lub statutu), zgłoszenie nie wymaga dokonywania zmiany ich postanowień.

 

      B.  Zmiana w zakresie funkcjonowania „jednego okienka”

  • ustanie obowiązek składania wraz z wnioskiem o wpis (zmianę wpisu) w Rejestrze jednocześnie wniosków do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON; formularze RG-1, RG-RD), zgłoszeń płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także zgłoszeń identyfikacyjnych albo aktualizacyjnych do Urzędu Skarbowego (formularze NIP 2, NIP D). Wpis w przedmiocie NIP i numeru identyfikacyjnego REGON może odtąd polegać na ich automatycznym zamieszczeniu w Rejestrze,
  • Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem 1 grudnia 2014 r., którym nie nadano numerów NIP oraz REGON składają zgłoszenie identyfikacyjne bezpośrednio do właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej do urzędu statystycznego województwa właściwego dla jego siedziby (wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego NIP i numeru identyfikacyjnego REGON nadanych w tym trybie następuje na wniosek i nie podlega opłacie sądowej i ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).
_____________________________________________________________

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego informuje, iż od dnia 18 maja 2012 r. Monitor Sądowy i Gospodarczy będzie wydawany wyłącznie w formie elektronicznej.

Monitor Sądowy i Gospodarczy udostępniany jest na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości  www.ms.gov.pl

Adres do składania wniosków elektronicznych opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu:  pdi.ms.gov.pl

 
Opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodraczym wnoszona jest na rachunek sądu i wynosi 100 zł.
 
 
 
__________________________________________________________
Ministerstwo ostrzega
 
Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych uprzejmie informuje, iż otrzymuje informacje dotyczące działalności Kancelarii Odpisów z Monitora Sądowego i Gospodarczego.
Należy podkreślić, że Ministerstwo Sprawiedliwości - wydawca dziennika urzędowego Monitor Sądowy i Gospodarczy nie jest autorem postanowienia wydawanego przez Kancelarię Odpisów z Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz Kancelarię Odpisów z Krajowego Rejestru Krajowego będącego jednocześnie wezwaniem do wniesienia opłaty aktywacyjnej, jak również nie współpracuje z podmiotem używającym tej nazwy.
W opinii Departamentu, powiadomienia jakie podmiot ten wysyła do przedsiębiorców mają na celu wprowadzenie w błąd ogłoszeniodawców. Styl pisma, forma i zamieszczone w nagłówku godło mogą sugerować, że jest to pismo urzędowe i przedsiębiorca musi taką opłatę wnieść. Jednakże ocena zakresu przedmiotowego takiej działalności w granicach przepisów prawa należy do sądu.
Departament podjął czynności zmierzające do poinformowania przedsiębiorców o działalności podmiotu o nazwie Kancelaria Odpisów z Monitora Sądowego i Gospodarczego, poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej MS oraz powiadomienie prokuratury o działalności podjętej przez ten podmiot.

 

 Pracownicy wydziału nie udzielają porad prawnychInformacje, akty prawne oraz formularze dotyczące KRS znajdują się również T U T A J

VIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Olsztynie prowadzi sprawy rejestrowe z obszaru właściwości województwa warmińsko-mazurskiego:

miast: Bartoszyce, Braniewo, Działdowo, Elbląg, Ełk, Giżycko, Górowo Iławeckie, Iława, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Lubawa, Mrągowo, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztyn, Ostróda i Szczytno oraz gmin: Banie Mazurskie, Barciany, Barczewo, Bartoszyce, Biała Piska, Biskupiec (powiat nowomiejski), Biskupiec (powiat olsztyński), Bisztynek, Braniewo, Budry, Dąbrówno, Dobre Miasto, Dubeninki, Dywity, Działdowo, Dźwierzuty, Elbląg, Ełk, Frombork, Gietrzwałd, Giżycko, Godkowo, Gołdap, Górowo Iławeckie, Grodziczno, Gronowo Elbląskie, Grunwald, Iława, Iłowo-Osada, Janowiec Kościelny, Janowo, Jedwabno, Jeziorany, Jonkowo, Kalinowo, Kętrzyn, Kisielice, Kiwity, Kolno, Korsze, Kowale Oleckie, Kozłowo, Kruklanki, Kurzętnik, Lelkowo, Lidzbark, Lidzbark Warmiński, Lubawa, Lubomino, Łukta, Małdyty, Markusy, Mikołajki, Milejewo, Miłakowo, Miłki, Miłomłyn,  Młynary, Morąg, Mrągowo, Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Olecko, Olsztynek, Orneta, Orzysz, Ostróda, Pasłęk, Pasym, Piecki, Pieniężno, Pisz, Płoskinia, Płośnica, Pozezdrze, Prostki, Purda, Reszel, Rozogi, Ruciane-Nida, Rybno, Rychliki, Ryn, Sępopol, Sorkwity, Srokowo, Stare Juchy, Stawiguda, Susz, Szczytno, Świątki, Świętajno (powiat olecko-gołdapski), Świętajno (powiat szczycieński), Tolkmicko, Węgorzewo, Wielbark, Wieliczki, Wilczęta, Wydminy i Zalewo;

VIII Wydział Gospodarczy KRS prowadzi sprawy rejestrowe z zakresu:

I - Rejestru przedsiębiorców:

a) spółek jawnych,

b) europejskich zgrupowań interesów gospodarczych,

c) spółek partnerskich,

d) spółek komandytowych,

e) spółek komandytowo-akcyjnych,

f) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,

g) spółek akcyjnych,

h) spółek europejskich,

i) spółdzielni,

j) przedsiębiorstw państwowych,

k) jednostek badawczo-rozwojowych,

l) przedsiębiorców określonych w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwane dalej "przedsiębiorstwami zagranicznymi",

m) towarzystw ubezpieczeń wzajemnych,

n) innych osób prawnych, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru,

o) oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

p) głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń.

II - Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, tj.:

a) stowarzyszenie lub jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną,

b) związek stowarzyszeń,

c) kółko rolnicze,

d) rolnicze zrzeszenie branżowe,

e) związek rolników, kółek i organizacji rolniczych,

f) związek rolniczych zrzeszeń branżowych,

g) związek zawodowy rolników indywidualnych,

h) cech rzemieślniczy,

i) izba rzemieślnicza,

j) Związek Rzemiosła Polskiego,

k) zrzeszenie handlu i usług,

l) zrzeszenie transportu,

m) ogólnokrajowa reprezentacja zrzeszeń handlu i usług,

n) ogólnokrajowa reprezentacja zrzeszeń transportu,

o) inna organizacja podmiotów gospodarczych,

p) izba gospodarcza lub Krajowa izba gospodarcza,

q) związek zawodowy lub jednostka organizacyjna związku zawodowego posiadająca osobowość prawną,

r) ogólnokrajowy związek międzybranżowy,

s) ogólnokrajowe zrzeszenie międzybranżowe,

t) związek pracodawców,

u) federacja lub konfederacja związków pracodawców,

v) związek sportowy,

w) polski związek sportowy,

x) inna organizacja społeczna lub zawodowa,

y) fundacja,

z) kolumna transportu sanitarnego,

zz) Zakład Opieki Zdrowotnej,

 

Do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wpisuje się także organizacje pożytku publicznego, jeżeli nie mają, z innego tytułu, obowiązku dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego po spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 20 lub 21 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

III - Rejestru dłużników niewypłacalnych

Do rejestru dłużników niewypłacalnych wpisuje się

- z urzędu:

1) osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, jeżeli ogłoszono ich upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie ich upadłości został prawomocnie oddalony z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych,

2) wspólników ponoszących odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, z wyłączeniem komandytariuszy w spółce komandytowej, jeżeli ogłoszono jej upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie jej upadłości został prawomocnie oddalony z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych,

3) dłużników, którzy zostali zobowiązani do wyjawienia majątku w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym,

4) osoby, które przez sąd upadłościowy zostały pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym lub spółdzielni,

 

                                                                                                                                                                                                                                          

Wniosek o wpis do Rejestru obligatoryjnie musi być złożony na urzędowym formularzu. Formularze dostępne są w Biurze Podawczym lub w internecie pod adresem: www.ms.gov.pl.

Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym lub wysłać pocztą na adres:

Sąd Rejonowy  w Olsztynie

       VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

ul. Partyzantów 70

10 - 523 Olsztyn

 

OPŁATY  SĄDOWE  Z  ZAKRESU DZIAŁANIA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie