Strona główna Publikacje orzeczeń
Publikacje orzeczeń
I Ns 381/19 PDF Drukuj artykuł

sygnatura I Ns 381/19

OGŁOSZENIE

 

     Sąd Rejonowy w Olsztynie, I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 6 marca 2020 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 381/19, zezwolił wnioskodawcy Województwu Warmińsko-Mazurskiemu – Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 1.148,27 zł (jeden tysiąc sto czterdzieści osiem złotych dwadzieścia siedem groszy) tytułem odszkodowania za udział wynoszący 21/128 części w prawie własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Wawrowice jako działki nr 18/1 o powierzchni 0,0664 ha (KW Nr EL1B/00002759/1), przejęte z mocy prawa przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 52/18 z dnia 19.12.2018 r., znak: IGR-II.7820.1.46.2018 udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w Wawrowicach od km 47+251,98 do km 48+312,37” z zastrzeżeniem, że kwota złożona do depozytu zostanie wydana następcom prawnym Benedykcie Józefie Przeperskim na ich wniosek, po wykazaniu przysługujących im praw do spadku po spadkodawcy. Wzywa się następców prawnych Benedykta Józefa Przeperskiego do odbioru kwoty pieniężnej złożonej do depozytu w terminie 10 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

 
KRS 540115 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu GROUP GARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, nr KRS 0000540115, adres siedziby: 13-306 Kurzętnik, ul. Henryka Sienkiewicza 48 A.

Więcej…
 
KRS 386472 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza, że wobec podmiotu FALKWATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Elblągu, nr KRS 0000386472, adres siedziby: ul. Królewiecka nr 89 lok. 7, 82-300 Elbląg, zostało wszczęte postępowanie z urzędu na podstawie art. 25 a ustawy z 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2018.986 t.j.) o rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Więcej…
 
KRS 555122 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu M SEATING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres siedziby: Ługwałd 2P, 11-001 Dywity, nr KRS 0000555122.

Więcej…
 
KRS 591850 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza, że wobec podmiotu PADARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Elblągu (poprzednie brzmienie firmy Art Production Dat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), nr KRS 0000591850, adres siedziby: ul. Królewiecka nr 45 lok. 6, 82-300 Elbląg, zostało wszczęte postępowanie z urzędu na podstawie art. 25 a ustawy z 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2018.986 t.j.) o rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Więcej…
 
KRS 368598 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu BYKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, nr KRS 0000368598, adres siedziby: Małszewko nr 16, 12-120 Dźwierzuty.

Więcej…
 
KRS 168608 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu "GRUPA KLIMA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ", KRS 0000168608, 10-434 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 38.

Więcej…
 
KRS 235483 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "BOWAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GIŻYCKU, KRS 0000235483, 11-500 Giżycko, ul. Kombatantów 7/7.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 12

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie