Sąd Rejonowy w Olsztynie Drukuj artykuł

 

 

Komunikat Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Olsztynie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o wznowieniu osobistej obsługi interesantów Sądu Rejonowego w Olsztynie.
Od 25 maja 2020 r. w godzinach od 7.00 do 15.00 otwarte dla interesantów są Biuro Podawcze, Czytelnia Akt, Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, Monitor Sądowy i Gospodarczego oraz komórka zajmująca się dowodami rzeczowymi.

Do budynku Sądu wpuszczane będą wyłącznie osoby mające usta i nos zasłonięte maseczką ochronną, przyłbicą lub częścią garderoby, zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przypisami prawa. Interesanci obowiązani są dezynfekować ręce przed wejściem na teren Sądu oraz zachowywać bezpieczną odległość w pomieszczeniach i na korytarzach Sądu.

Interesanci przybywający na wezwanie lub zawiadomienie Sądu w celu udziału w rozprawie lub posiedzeniu wpuszczani będą do budynku Sądu nie wcześniej, niż na 15 minut przed wyznaczoną godziną stawiennictwa wskazaną na wezwaniu lub zawiadomieniu. Interesant winien opuścić budynek Sądu niezwłocznie po przesłuchaniu. Pozostałe osoby, które będą chciały wejść do budynku Sądu winny wykazać cel wizyty.

W Zarządzeniu Nr A-021-50/20 z dnia 20 maja 2020 r. określono  pozostałe zasady funkcjonowania Sądu Rejonowego  w Olsztynie.

Czytaj więcej nt. pracy Sądu

 

 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie